Zápis z jednání zastupitelstva obce ze dne 11.12.2017

publikováno 20. 12. 2017

Podklady pro jednání:

Dostupné zde.

Program:

 1. VŘ (2017-10): Dveře ZŠ (navrhovatel Paznocht)
 2. VŘ (2017-21): Energie pro rok 2018-19 (Paznocht)
 3. Vodné a stočné v roce 2018 (Paznocht)
 4. Nákup pozemku p. č. 100 v k.ú. Středokluky (Paznocht))
 5. Školský obvod s obcí Číčovice a Běloky (Paznocht)
 6. Žádost MŠ o navýšení prostředků (závazného ukazatele) (Paznocht)
 7. Účetnictví obce (Paznocht)
 8. Rozpočet pro rok 2018 (Paznocht)
 9. Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2018-2023 (Paznocht)
 10. Rozpočtové opatření (Paznocht)
 11. Prodej části pozemku p. č. 900 v k.ú. Středokluky společnosti ČEZ (Paznocht )
 12. Věcné břemeno Nové Středokluky (pozemky p. č. 627/8, 268/3, 268/15, 910, 270/22, 270/2, 270/24, 270/26, 247/10) – nové sítě (Paznocht)
 13. ČOV – problematika dotace, provozování (Paznocht)
 14. Diskuze

Usnesení:

Usnesení č. 82/17: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje dodatek ke smlouvě se společností MASKOP 99, spol. s.r.o. o prodloužení termínu realizace o dobu procesu schvalování ze strany obce.

Usnesení č. 83/17: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje vyhlášení výběrového řízení č. 2017-21 Energie pro rok 2018-19. Zároveň jmenuje komisi ve složení Ing. Vítězslav Chvoj, Miloslav Kozel, RNDr. Ladislav Kuchař PhD. Náhradník Ing. Jan Červenka. Zastupitelstvo pověřuje starostu k uzavření smlouvy na základě rozhodnutí výběrové komise.

Usnesení č. 84/17: Zastupitelstvo obce Středokluky bere na vědomí výši vodného a stočného pro rok 2018 v nezměněné výši.

Usnesení č.85/17: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje nákup pozemku
p. č. 100, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 357 m², zapsáno u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Praha – západ, pro katastrální území Středokluky, obec Středokluky, LV č. 16 za cenu 270 000,- Kč a zároveň pověřuje starostu k podpisu Kupní smlouvy a převedení prostředků.

Usnesení č. 86/17: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje vytvoření společného školského obvodu Mateřské školy Středokluky, p. o. s obcemi Běloky a Číčovice.

Usnesení č. 87/17: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje zapojení obce Číčovice do společného školského obvodu Základní školy Středokluky, p. o.

Usnesení č. 88/17: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje uzavření smlouvy na účetní služby výjimkou ze Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (Interní směrnice č. 1/2017).

Usnesení č. 89/17: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje rozpočet obce na rok 2018 s příjmy ve výši 19 571 761 Kč a výdaji ve výši 28 522 300 Kč. Rozpočtový schodek bude kryt přebytky z minulých let.

Usnesení č. 90/17: Zastupitelstvo obce Středokluky stanovuje poplatek za svoz komunálního odpadu ve stejné výši jako v roce 2017, tj. 500 Kč/os.

Usnesení č. 91/17: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje rozpočtové opatření č. 2017-6, které nemění příjmy a zvyšuje výdaje na 34 084 841,64 KČ.

Usnesení č. 92/17: Zastupitelstvo obce Středokluky pověřuje starostu k provedení rozpočtových opatření snižujících i zvyšujících příjmy a rozpočtových opatření snižujících výdaje, dále zvyšujících výdaje maximálně do 150 tis. Kč ke konci kalendářního roku 2017.

Usnesení č. 93/17: Zastupitelstvo obce Středokluky revokuje usnesení č. 39/15 ze dne 9. 9. 2015.

Usnesení č. 94/17: Zastupitelstvo obce Středokluky souhlasí se zřízením věcného břemene na základě smlouvy č. IE-12-6000908/VB24 uzavřené 13. 10. 2014.

Usnesení č. 95/17: Zastupitelstvo obce Středokluky souhlasí s podáním žádosti o dotaci na intenzifikaci čistírny odpadních vod do OPŽP.

 

Přílohy