Zápis z jednání zastupitelstva obce ze dne 22.11.2017

publikováno 1. 12. 2017

Podklady pro jednání:

Dostupné zde.

Program:

 1. Žádost majitele pozemku p. č. 534/5, 534/1, v k. ú. Středokluky (navrhovatel Paznocht)
 2. Žádost majitele pozemku p. č. 158/48 a 158/47 v k. ú. Středokluky o změnu stavby před dokončením. (Paznocht)
 3. Volba přísedících Okresního soudu pro Prahu-západ (Paznocht)
 4. VŘ: Oprava komunikace Černovičky (Paznocht)
 5. VŘ: Právní služby 2 (Paznocht)
 6. VŘ: Pasportizace dešťové kanalizace (Paznocht)
 7. VŘ: Oprava kanalizace (Paznocht)
 8. VŘ: Multifunkční sportovní hřiště (Paznocht)
 9. Souhlas Zastupitelstva s žádostí o bezúplatný převod části pozemku p. č. 740 k. ú. Středokluky (komunikace na Černovičky) (Paznocht)
 10. Problematika odpadů v příštích letech (Paznocht)
 11. Vyrovnání financí mezi obcí a MŠ Středokluky, vyrovnání mezi obcí a ZŠ Středokluky (Paznocht)
 12. Nákup nemovitosti č. p. 117 (dnes Nakladatelský servis) (Paznocht)
 13. Návrh rozpočtu na rok 2018 (Paznocht)
 14. Rozpočtové opatření 2017-5 (Paznocht)
 15. Dotace spolkům – Dotační výzva zimní 2018 (Paznocht)
 16. Smlouva o obstarání věci – Psí útulek Bouchalka (Paznocht)
 17. Kniha a historii obce (Paznocht)
 18. Diskuze

Usnesení:

Usnesení č. 63/17:Zastupitelstvo obce Středokluky odkládá tento bod na příští jednání.

Usnesení č. 64/17:Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje změnu stavby před dokončením pro budovy na pozemku p.č. 158/47 a 158/48 v k.ú. Středokluky postavených dle stavebních povolení č.j. SÚ 03491/3/08-Ga a SÚ-03491/4/08-Ga vydanýcm Stavebním úřadem MÚ Hostivice dle dokumentace Ing. Lubomíra Meinera (10/2017).

Usnesení č. 65/17: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje přísedící pro Okresní soud Praha-západ paní Miladu Bartoníčkovou a paní Ing. Helenu Schinkmanovou.

Usnesení č.66/17: Zastupitelstvo obce Středokluky bere na vědomí vítěze VŘ 2017-3 „Oprava komunikace na Černovičkách“ firmu Pozemní komunikace Bohemia, s.r.o. a konečnou cenu akce ve výši 1 059 166, 13 Kč vč. DPH.

Usnesení č. 67/17: Zastupitelstvo obce Středokluky bere na vědomí vítěze VŘ 2017-13 „Právní poradenství“ II pana JUDr. Jaromíra Štůska, LL.M

Usnesení č. 68/17: Zastupitelstvo obce Středokluky bere na vědomí vítěze VŘ 2017-4 Pasportizace dešťové kanalizace a dalších potrubních systémů kterou provede firma ATALIAN CZ s.r.o.

Usnesení č. 69/17: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje vyhlášení VŘ 2016-10 „Oprava kanalizace“ II. Zároveň pověřuje komisi ve složení Ing. Vítězslav Chvoj, Miloslav Kozel a Ing. Petr Melíšek náhradník:RNDr. Ladislav Kuchař PhD. Dále pověřuje starostu k podpisu smlouvy dle rozhodnutí Výběrové komise.

Usnesení č. 70/17: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje vyhlášení VŘ 2017-9 „Školní hřiště v obci Středokluky“. Zároveň pověřuje komisi ve složení RNDr. Lenka Duchajová DiS., Mgr. Lenka Gutová MBA, Ing. Petr Melíšek náhradník: Milada Bartoníčková. Dále pověřuje starostu k podpisu smlouvy dle rozhodnutí Výběrové komise.

Usnesení č. 71/17: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje přijetí dotace z fondu 11781- Podpora rozvoje regionů Ministerstva pro místní rozvoj ČR ve výši 2 103 581,- Kč na výstavbu Školního hřiště v obci Středokluky. Zároveň souhlasí se spolufinancováním ve výši 901 535 Kč.

Usnesení č. 72/17: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje bezúplatný převod části pozemku p. č. 740 v k. ú. Středokluky, zapsaném na listu vlastnictví č. 317 dle geometrického plánu č. 903-80/2017 do majetku obce Středokluky. Nově vzniklý pozemek p. č. 740/4 bude mít plochu 9 461 m2.

Usnesení č. 73/17: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje vypovězení smlouvy S04R3110469 mezi Obcí Středokluky a společností REGIOS a.s. (nyní FCC, a.s.) uzavřené 6. 9. 2004 včetně všech dodatků.

Usnesení č. 74/17: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje vyhlášení VŘ 2017-18 Likvidace veškerých odpadů v obci Středokluky. Zároveň pověřuje komisi ve složení RNDr. Lenka Duchajová Dis., Mgr. Lenka Gutová MBA, RNDr. Ladislav Kuchař PhD. náhradník: Ing. Vítězslav Chvoj.

Usnesení č. 75/17: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje navýšení Závazného ukazatele pro Základní školu Středokluky, p. o. o 360 tis. Kč na celkem 1,110 mil. Kč. Pověřuje starostu k převedení prostředků v co nejkratším termínu

Usnesení č. 76/17: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje navýšení Závazného ukazatele pro Mateřskou školu Středokluky, p. o. o 250 tis.,- Kč na celkem 500 tis. Kč. Pověřuje starostu k převedení prostředků v co nejkratším termínu.

Usnesení č. 77/17: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje nákup pozemku parc. č. st. 143/2,  zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 1.294 m2, jehož součástí je stavba Středokluky č. p. 117, objekt občanské vybavenosti, stavba stojí na pozemku parc. č. st. 143/2 vše zapsáno u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Praha – západ, pro katastrální území Středokluky, obec Středokluky, LV č. 20 za cenu 6 600 000,- Kč. Pověřuje starostu k podpisu Kupní smlouvy a převedení prostředků do advokátní úschovy.

Usnesení č. 78/17: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje rozpočtové opatření č. 2017-5, které nemění příjmy a zvyšuje výdaje na 33 834 841,64 Kč.

Usnesení č. 79/17: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje Zimní dotační výzvu pro rok 2018 s celkovou alokací ve výši 200 tisíc Kč.

Usnesení č. 80/17: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje Smlouva o obstarávání věci se Psím útulkem Bouchalka a pověřuje starostu jejím podpisem

Usnesení č. 81/17: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje odběr 300 Ks knihy o historii obce, zároveň schvaluje předání 60 knih p. Susovi k zákonným povinnostem a proplacení nákladů na výrobu knihy ve výši 108 600,- Kč.

Přílohy