Zápis z jednání Zastupitelstva obce dne 23.5.2017

publikováno 2. 6. 2017

Podklady pro jednání:

Dostupné: ZDE

Program:

 • Žádost obce Číčovice o vytvoření společného školského obvodu. (navrhovatel Paznocht)
 • Účetní závěrka ZŠ a MŠ Středokluky. (navrhovatel Paznocht)
 • Závěrečný účet obce a účetní závěrka. (navrhovatel Paznocht)
 • Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2018-2021. (navrhovatel Paznocht)
 • Rozpočtové opatření 2-2017. (navrhovatel Paznocht)
 • Vnitřní směrnice pro zadávání veřejných zakázek. (navrhovatel Paznocht)
 • VŘ: Nástavba ZŠ. (navrhovatel Paznocht)
 • VŘ: Dozor nástavba ZŠ. (navrhovatel Paznocht)
 • Územní plán obce. (navrhovatel Paznocht)
 • Redakční rada + pravidla Střely. (navrhovatel Paznocht)
 • Žádost společnosti Omexon. (navrhovatel Paznocht)
 • Žádost p. Susy o zálohu na knihu o historii obce. (navrhovatel Paznocht)
 • Faktura ISŠ Středokluky. (navrhovatel Paznocht)
 • VŘ: Projekce rekonstrukce komunikací: Větrná + Na Sedmerkách, Pod Sedličkami, V Chaloupkách + U Hřiště + U Koupaliště. (navrhovatel Paznocht)
 • Nákup radarů do Nových Středokluk. (navrhovatel Hlava)
 • Oprava komunikace v Nových Středoklukách (navrhovatel Barbier)
 • Diskuse

Usensení:

Usnesení č. 13/17: Zastupitelstvo obce Středokluky pověřuje starostu k přípravě Dohody o vytvoření společného školského obvodu s obcí Číčovice. USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO

Usnesení č. 14/17: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje účetní závěrku ZŠ a MŠ Středokluky za rok 2016. Přebytek minulého roku bude použit k uhrazení nedoplatku za energie. USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO.

Usnesení č. 15/17:  Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje Závěrečný účet obce za rok 2016 s výhradou. Zastupitelstvo obce Středokluky pověřuje starostu k nápravě v souladu s doporučeními Zprávy o přezkoumání hospodaření obce za rok 2016.USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO.

Usnesení č. 16/17: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje Účetní závěrku obce za rok 2016. Zastupitelstvo obce Středokluky pověřuje starostu k nápravě nedostatků v souladu s doporučeními Zprávy o přezkoumání hospodaření obce za rok 2016.USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO.

Usnesení č. 17/17: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2018 – 2021.USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO.

Usnesení č. 18/17: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2017, které zvyšuje výdaje o 85 687,91 Kč na celkem 25 591 841,64 Kč. USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO.

Usnesení č. 19/17: Zastupitelstvo obce Středokluky souhlasí se zvýšením limitu na 100 tis. Kč bez DPH pro zakázky malého rozsahu v rámci Interní směrnice č. 2/2015. Pověřuje starostu k aktualizaci této směrnice.USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO.

Usnesení č. 20/17: Zastupitelstvo obce Středokluky jmenuje komisi pro zakázku 2016-2B Nástavba základní školy v obci Středokluky – realizace ve složení Mgr. Lenka Gutová MBA, Ing. Martin Hlava, Ing. Petr Melíšek, náhradník Miloslav Kozel. Zároveň pověřuje starostu k podpisu smlouvy na základě rozhodnutí výběrové komise. USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO.

Usnesení č. 21/17: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje veřejnou zakázku 2016-2c Nástavba základní školy v obci Středokluky – TDI jmenuje komisi složení Ludmila Barbier, Ing. Vítězslav Chvoj, Miloslav Kozel, náhradník Mgr. Lenka Gutová MBA. Zároveň pověřuje starostu k podpisu smlouvy na základě rozhodnutí výběrové komise.USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO.

Usnesení č. 22/17: Zastupitelstvo obce Středokluky zadává projektantovi územního plánu vložit křižovatku II/240 a D7 do návrhu dle usnesení Zastupitelstva Středočeského kraje, Rady Středočeského kraje, na základě přímého jednání s krajským úřade.

Hlasování: Pro: 5         Zdrželi se: 0       Proti:  – Barbier, Hlava – křižovatka II/240 a D7 není dosud zapracována v ZUR, obec by měla vyčkat, dokud tak nebude učiněno. USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO.

Usnesení č. 23/17: Zastupitelstvo obce Středokluky jmenuje redakční radu ve složení Lenka Duchajová, Ladislav Kuchař, Alena Lejsalová, Jana Plíšková, Šárka Třísková. USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO.

Usnesení č. 24/17: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje poskytnutí zálohy p. Zdeňku Susovi ve výši 50 tisíc Kč na přípravu publikace o historii obce. USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO.

Usnesení č. 25/17: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje proplacení faktury VS: 20171025 Integrované střední škole Stanislava Kubra ve výši 73 771,54 Kč. USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO

Usnesení č. 26/17: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje nákup dvou radarů pro místní část Nové Středokluky a zároveň jmenuje komisi ve složení Ing. Petr Melíšek, Ing. Vítězslav Chvoj, Miloslav Kozel, náhradník Ing. Martin Hlava. Zároveň pověřuje starostu k podpisu smlouvy na základě rozhodnutí výběrové komise.  USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO

Usnesení č. 27/17: Zastupitelstvo obce Středokluky souhlasí s vyhlášením VŘ na opravu komunikace pro místní část Nové Středokluky a zároveň jmenuje komisi ve složení Ing. Petr Melíšek, Ing. Vítězslav Chvoj, Miloslav Kozel, náhradník Mgr. Lenka Gutová MBA. Zároveň pověřuje starostu k podpisu smlouvy na základě rozhodnutí výběrové komise.

Hlasování: Pro: 6         Proti: 1 – Melíšek           Zdrželi se: 0     

USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO.

Pozn. Zastupitel Ing. Petr Melíšek se dodatečně rozhodl pro změnu hlasování z důvodu nesouhlasu budování komunikace obcí na soukromých pozemcích

 

 

 

 

Přílohy