Zápis z jednání zastupitelstva obce dne 7.3.2017

publikováno 15. 3. 2017

Podklady pro jednání:

Dostupné: ZDE

Program:

 1. Návrh programu bude doplňován do 27. 2. (jednotlivé body nemusejí být schváleny Zastupitelstvem k projednání)

  1) Hluková vyhláška (navrhovatel Paznocht) – návrh naleznete ZDE.

  2) Zapojení do Pražské integrované dopravy (navrhovatel Paznocht) – informace po 3. 3. 2017

  3) MŠ – vyrovnání vícenákladů za realizaci (navrhovatel Paznocht) – Žádost společnosti MT Stav o proplacení posledních dodatečných úprav v budově.

  4) Faktura ISŠ – vyrovnání režijních nákladů za obědy ZŠ a MŠ za rok 2016 (navrhovatel Paznocht).

  5) Život 90 – krizová péče pro seniory (navrhovatelka Gutová)

  6) Žádost o zřízení věcného břemene – bude upřesněno (navrhovatel Paznocht).

  7) Žádost p. Jiřího Červenky o vyjádření ke stavbě (navrhovatel Paznocht)

  8) Žádost o pozastavení vydávání periodika Středoklucká Střela (navrhovatel Hlava)

  9) Žádost o kontrolu Usnesení z veřejných zasedání Zastupitelstva za rok 2016. (navrhovatel Hlava)

  10) „Požadavek na písemné zápisy ze všech jednání, seminářů a školení zastupitelů obecního úřadu. (neprodleně po ukončení aktivity)“ (navrhovatel Hlava)

  11) Informace k ukončení smlouvy o pronájmu části nemovitosti obce s p. Rezkem. (navrhovatel Hlava)

  12) Informace k prodeji pozemků pod bytovými domy (navrhovatel Hlava).

  13) Informace k možnosti pronájmu obecních bytů. Komerční nájemné (aukce) (navrhovatel Hlava).

  14) Vypsání veřejného výběrové řízení za účelem zjištění dopravního zatížení Obce Středokluky/Nové Středokluky (navrhovatel Hlava).

  15) Vypsání veřejného výběrové řízení na projekt OPRAVY komunikace v Nových Středoklukách (navrhovatel Hlava).

  16) Vypsání veřejného výběrového řízení na zhotovení studie proveditelnosti nové hasičské zbrojnice (navrhovatel Hlava).

  17) Výměna vstupních dveří u budovy základní školy (Školská ulice) a instalace přístřešku (navrhovatel Hlava).

  18) Chodník pro pěší přes železniční přejezd z Nových Středokluk do Kněževse (navrhovatel Hlava).

  19) VŘ: 2017-1 Projektová dokumentace – Bezpečná chůze mezi obcemi Kněževes – Středokluky – Běloky (navrhovatel Paznocht).

  20) VŘ: 2017-2 Dodávky energií pro roky 2017-2018 (navrhovatel Paznocht).

  21) Rozpočtový výhled obce (navrhovatel Paznocht)

  22) Žádost o umístění zmrzlinářského stánku (navrhovatel Paznocht).

  23) Nabídka odprodeje pozemku p.č. 598/10 v k.ú. Středokluky (navrhovatel Paznocht).

  24) Projekce komunikace Ovčín (navrhovatel Paznocht) – více k akci ZDE.

  25) Schůzka Černovičky + komunikace Černovičky (navrhovatel Paznocht).

  26) VŘ: Právní služby (navrhovatel Gutová).

  27) Požadavek na schválení plánu pracovních jednání zastupitelů mimo veřejná zasedání na rok 2017 (navrhovatel Gutová).

  28) Požadavek na aktuální stav projednávání územního plánu (navrhovatel Gutová).

  29) Průběh zpracování „vize“ (navrhovatel Paznocht).

  30) Kanalizace v Nových Středoklukách – požadavky obcí Tuchoměřice a Kněževes (navrhovatel Paznocht).

  31) Pokračování v projekci ČOV (navrhovatel Paznocht).

  32) Pokračování v přípravě knihy o historii obce (navrhovatel Paznocht).

  33) VŘ: Hasičské vozidlo (navrhovatel Paznocht).

  34) Žádost majitele pozemků p.č. 718 a 867 (navrhovatel Paznocht).

  35) Program Letiště Praha – Žijeme zde společně (navrhovatel Paznocht).

  Diskuze.

  Usnesení:

Usnesení č. 1/17: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce Středokluky č. 1/2017, o nočním klidu.

Usnesení č. 2/17: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje proplacení víceprací vzniklých během rekonstrukce MŠ Středokluky ve výši 249 400,- Kč vč. DPH. Společnosti MTStav Příbram, s.r.o.

Usnesení č. 3/17: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje proplacení režijních nákladů za odebranou stravu námi zřízenou příspěvkovou organizací ZŠ a MŠ Středokluky ve výši 132 709,50 Kč vč. DPH.

Usnesení č. 4/17: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje smlouvu IV-12-6018948/2, „Středokluky – parc. č. 188 – kNN“ se společností ČEZ Distribuce, a.s

Usnesení č. 5/17: Zastupitelstvo obce Středokluky povoluje výstavbu na pozemku p.č. 1025 v k.ú. Středokluky dle žádosti z 23. 2. 2017 za podmínek, že obec se nebude podílet na výstavbě sítí, komunikací či jiné infrastruktury vyvolané touto stavbou. Zároveň povoluje výjezd na pozemek 670/4 v k.ú. Středokluky za podmínek stanovených pro výjezd na místní komunikaci.

Usnesení č. 6/17: Zastupitelstvo obce Středokluky pověřuje místostarostu obce pana Martina Hlavu k jednání o přechodu přes trať v Nových Středoklukách.

Usnesení č. 7/17: Zastupitelstvo obce Středokluky potvrzuje vítěze veřejné zakázky č. 2017-1 – Projektová dokumentace – Bezpečná chůze mezi obcemi Kněževes – Středokluky – Běloky Ing. Jiří Sobol, projektová a inženýrská činnost

Usnesení č.8/17: Zastupitelstvo obce Středokluky potvrzuje vítěze veřejné zakázky č. 2017-2 – Dodávky energií pro roky 2017-2018 firmu Pražská plynárenská, a.s.

Usnesení č. 9/17: Zastupitelstvo obce Středokluky nesouhlasí s umístěním zmrzlinářského stánku před č.p.152

Usnesení č. 10/17: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje VŘ opravy komunikací v obci Středokluky. Zároveň jmenuje komisi ve složení Ing. Petr Melíšek, Ing. Jan Červenka, Ing. Martin Hlava, náhradník Miloslav Kozel. Starosta je pověřen na základě rozhodnutí výběrové komise k podpisu smlouvy

Usnesení č. 11/17: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje VŘ: Právní služby pro obec Středokluky na roky 2017-2019. Zároveň pověřuje komisi ve složení Ing. Petr Melíšek, Ing. Jan Červenka, Miloslav Kozel, náhradník RNDr. Lenka Duchajová DiS. Dále pověřuje starostu k podpisu smlouvy na základě rozhodnutí výběrové komise.

Usnesení č. 12/17: Zastupitelstvo obce Středokluky potvrzuje nákup hasičské cisterny Tatra 815 z roku 1987, nyní SPZ 1K3 3923 od obce Hájek u Ostrova u Karlových Varů za 550 tis. Kč vč. DPH.

 

Přílohy