Zápis z jednání zastupitelstva obce ze dne 15.5.2019

publikováno 23. 5. 2019

Podklady pro jednání:

Dostupné zde.

  1. Zpráva starosty
  2. Závěrečný účet obce (Paznocht)
  3. Jmenování zvolených členů osadních výborů (Paznocht)
  4. VZ: Sportovní areál „Koupaliště“ (Paznocht)
  5. VZ: Dopravní automobil (Paznocht)
  6. VZ: Právní služby (Paznocht)
  7. Dotace MVČR – Cisterna JSDH (opakovaná žádost) (Paznocht)
  8. Dotace MAS (Kuchař, Paznocht)
  9. Life – Zákolanský potok (Paznocht)
  10. Rozpočtové opatření (Paznocht)
  11. Diskuze

Usnesení a přílohy:

USNESENÍ Č. 19/ZO/31: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje Závěrečný účet obce za rok 2018 s výhradou. Zastupitelstvo obce Středokluky pověřuje starostu k nápravě v souladu s doporučeními Zprávy o přezkoumání hospodaření obce za rok 2018. USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO.

USNESENÍ Č. 19/ZO/32: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje Účetní závěrku obce za rok 2018 s výhradou. Zastupitelstvo obce Středokluky pověřuje starostu k nápravě v souladu s doporučeními Zprávy o přezkoumání hospodaření obce za rok 2018. USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO.

USNESENÍ Č. 19/ZO/33: Zastupitelstvo obce Středokluky jmenuje Pavlínu Vokurkovou, Taťánu Vokurkovou a Lukáše Černého členy Osadního výboru osady Černovičky a Romana Pištěka, Ondřeje Bajara a Tomáše Červinku členy Osadního výboru osady Nové Středokluky. USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO.

USNESENÍ Č. 19/ZO/34: Zastupitelstvo obce Středokluky bere na vědomí, že do zakázky N2019-1 „Pronájem Sportovního areálu „Koupaliště“ v obci Středokluky“ nebyla předložena žádná nabídka splňující podmínky zadávací dokumentace. Obec osloví potenciální zájemce k dohadovacímu řízení.USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO.

USNESENÍ Č.19/ZO/35: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje vítěze veřejné zakázky na dodávku dopravního automobilu pro JSDH Středokluky (VZ:2018-03) firmu Hagemann, a.s. a pověřuje starostu k podpisu smlouvy USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO.

USNESENÍ Č.19/ZO/36: Zastupitelstvo obce Středokluky bere na vědomí vítěze veřejné zakázky 2019-03 Právní služby na roky 2019-21 firmu JUDr. Jaromír Štůsek LL.M.  a pověřuje starostu k podpisu smlouvy.USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO.

USNESENÍ Č.19/ZO/37: Zastupitelstvo schvaluje podání žádosti na rekonstrukci CAS 32 Tatra JSDH Středokluky z fondu GŘ HZS z prostředků MVČR. USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO.

USNESENÍ Č. 19/ZO/38: Zastupitelstvo obce Středokluky souhlasí s podáním žádosti a realizací projektu Bezpečná chůze Středokluky – Běloky do Integrovaného regionálního operačního programu výzvy 53 Udržitelná doprava 1. výzvy MAS Rozvoj Kladenska a Prahy-západ, z. s. USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO.

USNESENÍ Č.19/ZO/39: Zastupitelstvo obce Středokluky souhlasí s podáním žádosti a realizací projektu Vybudování a vybavení přírodovědné učebny do Integrovaného regionálního operačního programu výzvy 68 Zvyšování kvality škol 3 výzvy MAS Rozvoj Kladenska a Prahy-západ, z. s. Zvyšování kvality škol I. USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO.

USNESENÍ Č.19/ZO/40: Zastupitelstvo obce Středokluky souhlasí se spoluprácí s VÚV TGM na přípravě projektu k žádostem o dotace z programu LIFE na úpravách toku Zákolanského potoka na katastru obce Středokluky. USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO.

USNESENÍ Č. 19/ZO/41: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje Rozpočtové opatření č. 2019/2. USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO.