Zápis z jednání ZO 13.2.2019

publikováno 20. 2. 2019

Podklady pro jednání:

Dostupné zde.

  1. Jednací řády zastupitelstva, výborů, osadních výborů a komisí (Kuchař, Paznocht)
  2. VZ 2015-6 C-Realizace ČOV (Paznocht)
  3. Sportovní areál „Koupaliště“ (Paznocht)
  4. Žádost o vyjádření – případná změna ÚR či dělení pozemku, zřízení vjezdu, ul. Nad Běloky, č. parc. 158/87, Středokluky 252 68 (Paznocht)
  5. Zimní dotační výzva spolkům na rok 2019 (Paznocht)
  6. Smlouva o smlouvě budoucí IV-12-6014682/VB/01 Středokluky p.č. 1063 – kNN-pozemek p. č. 601/6 v k.ú. Středokluky (Paznocht)
  7. Smlouva o spolupráci při zabezpečování požární ochrany s obcí Tuchoměřice (Paznocht)
  8. VZ 2018-14 Energie na roky 2019-20 (Paznocht)
  9. VZ 2018-12 Dveře ZŠ III (Paznocht)
  10. VZ 2018-03 Nákup dopravního automobilu pro JSDH Středokluky (Paznocht)
  11. VZ 2019-01 Architektonická soutěž „Centra obce Středokluky“ (Paznocht)

  Přijetí dotace na pořízení dopravního automobilu (Paznocht) – vyjmuto z programu

  1. Dotace MMR-komunikace, arch. soutěž (Paznocht)
  2. VZ 2018-7 Bezpečná chůze Nové Středokluky-Dodatek č.1 ke Smlouvě (Paznocht)

  Rozpočtové opatření 2019/1 (Paznocht) – vyjmuto z programu

  1. Rozpočtový výhled na roky 2020-2024 (Paznocht)
  2. Diskuze

Usnesení a přílohy:

USNESENÍ Č. 19/ZO/01: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje Jednací řád Zastupitelstva obce Středokluky. USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO.

USNESENÍ Č.19/ZO/02: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje Jednací řád výborů Zastupitelstva obce Středokluky. USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO.

USNESENÍ Č.19/ZO/03: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje Jednací řád osadních výborů Zastupitelstva obce Středokluky s připomínkami občanů (zkrácení volebního termínu na středu odpoledne a na sobotu, snížení věku voliče na 15 let). USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO.

USNESENÍ Č.19/ZO/04: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje Jednací řád komisí. USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO.

USNESENÍ Č.19/ZO/05: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje vytvoření osadních výborů pro osady Černovičky a Nové Středokluky. USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO.

USNESENÍ Č.19/ZO/06: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje výsledky VZ 2015-6 C Intenzifikace ČOV Středokluky (realizace) v celkové hodnotě 31 943 940,- Kč bez DPH a pověřuje starostu k podpisu smlouvy se společností Porr a.s. po schválení kontroly OPŽP. USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO.

USNESENÍ Č.19/ZO/07: Zastupitelstvo obce Středokluky souhlasí s ukončením nájemní smlouvy na sportovní areál „Koupaliště“ dohodou. USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO.

USNESENÍ Č.19/ZO/08: Zastupitelstvo obce Středokluky souhlasí s vyhlášením výběrového řízení k pronájmu areálu „Koupaliště“. Zároveň jmenuje komisi ve složení RNDr. Lenka Duchajová DiS, Ing. Petr Melíšek, RNDr. Ladislav Kuchař, Ph.D, Ing. Jan Petrů, Tomáš Maršál. USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO.

USNESENÍ Č.19/ZO/09: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje rozdělení prostředků v rámci Zimní dotační výzvy spolkům na rok 2019. USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO.

USNESENÍ Č.19/ZO/10: Zastupitelstvo obce Středokluky souhlasí s umístěním věcného břemene na pozemek p. č. 601/6 a pověřuje starostu k podpisu Smlouvy o smlouvě budoucí IV-12-6014682/VB/01 Středokluky p.č. 1063 – kNN – pozemek p.č. 601/6 v k.ú. Středokluky. Poplatek za zřízení věcného břemene bude 200 Kč/bm. USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO.

USNESENÍ Č.19/ZO/11: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje Smlouvu o spolupráci při zabezpečování požární ochrany s obcí Tuchoměřice. USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO.

USNESENÍ Č.19/ZO/12: Zastupitelstvo obce Středokluky bere na vědomí vítěze VZ 2018-14 Dodávky energií 2019-2020 společnost X Energie, s.r.o. USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO.

USNESENÍ Č.19/ZO/13: Zastupitelstvo obce Středokluky bere na vědomí vítěze VZ 2018-12 Výroba a instalace dveří v ZŠ Středokluky III p. Miroslava Filikara. USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO.

USNESENÍ Č.19/ZO/14: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje vyhlášení VZ 2018-03 Nákup dopravního automobilu pro JSDH Středokluky. Pověřuje komisi ve složení RNDr. Ladislav Kuchař, Ph.D, Ing. Jan Petrů, Ing. Vítězslav Chvoj náhradník: Ing. Petr Melíšek a pověřuje starostu k podpisu smlouvy dle rozhodnutí této komise. USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO.

USNESENÍ Č.19/ZO/15: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje vyhlášení architektonické soutěže na řešení „Centra obce Středokluky“. USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO.

USNESENÍ Č.19/ZO/16: Zastupitelstvo obce Středokluky souhlasí s podáním žádosti o dotaci z dotačního titulu DT 117d8210A – Podpora místních komunikací Ministerstva pro místní rozvoj ČR v roce 2019 na obnovu části komunikace Na Ovčíně. USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO.

USNESENÍ Č.19/ZO/17: Zastupitelstvo obce Středokluky souhlasí s podáním žádosti o dotaci z dotačního titulu DT 117D1510 – Architektonické a urbanistické soutěže obcí v roce 2019 na soutěž „Centra obce Středokluky“. USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO.

USNESENÍ Č.19/ZO/18: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje přijetí dotace na akci „Rekonstrukce zahrady MŠ“ ve výši 1116 000 Kč z Fondu rozvoje venkova Středočeského kraje pro roky 2018-22 a pověřuje starostu k podpisu příslušné smlouvy. USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO.

USNESENÍ Č.19/ZO/19: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo z 5. 10. 2018 vztahující se k projektu Bezpečná chůze Nové Středokluky a v součtu méněprací a víceprací navyšuje celkovou cenu o 34 677 vč. DPH na 4 264 594,98 Kč a prodlužuje dobu realizace přechodu přes železniční trať do 15. června 2019. USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO.

USNESENÍ Č.19/ZO/20: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2020-2024. USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO.