Zápis z jednání ZO 29.8.2018

publikováno 6. 9. 2018

Podklady pro jednání:

Dostupné zde.

Program:

 1. VŘ: Komunální traktor
 2. Nákup pozemku p. č. 165/6 v k. ú. Středokluky
 3. Letní dotace spolkům
 4. Záměr bezúplatného převodu části kanalizace obci Kněževes a záměr zřízení věcného břemene
 5. Žádost o pronájem nebytových prostor v č. p. 61
 6. Zřízení věcného břemene na pozemcích p.č. 607/1 a 616 v k. ú. Středokluky
 7. Žádost o prodej části pozemku p.č.910 – NS
 8. Žádost o prodej části pozemku p.č. 900 – NS
 9. Žádost o prodej části pozemku p.č.590 – Pazderna
 10. Žádost o zřízení věcného břemene na pozemcích p.č. 661/1 a 664 – Černovičky
 11. VŘ: ČOV
 12. VŘ: Chodníky Nové Středokluky
 13. Dokončení akce – multifunkční hřiště
 14. Průběh akce – Zahrada MŠ
 15. Sportovní areál „Koupaliště“
 16. Rozpočtové opatření č. 7/2018 – žádost MŠ o předfinancování
 17. Diskuze

Usnesení:

Usnesení č. 37/18: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje VŘ: 2018-06 Nákup komunálního malotraktoru. Zároveň jmenuje výběrovou komisi ve složení: Ing. Vítězslav Chvoj, Miloslav Kozel, Ing. Petr Melíšek, náhradník RNDr. Ladislav Kuchař PhD. a pověřuje starostu k podpisu smlouvy dle rozhodnutí výběrové komise. USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO

Usnesení č. 38/18: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje nákup pozemku p. č. 165/6 v k. ú. Středokluky, obec Středokluky o výměře 31 m2 za 400 Kč/m2. Zároveň pověřuje starostu k podpisu smlouvy.USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO

Usnesení č. 39/18: Zastupitelstvo obce Středokluky bere na vědomí rozdělení obecních dotací mezi spolky.  USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO

Usnesení č. 40/18: Zastupitelstvo obce Středokluky souhlasí s uzavřením smluvního vztahu za účelem předání kompletní splaškové kanalizace v části obce Nové Středokluky do majetku obce Kněževes. USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO

Usnesení č. 41/18: Zastupitelstvo obce Středokluky souhlasí se zřízením věcného břemene – služebnosti na pozemcích p. č. 627/8, 268/3, 268/15, 247/10 a 909 v k. ú. Středokluky, obec Středokluky bezplatně ve prospěch obce Kněževes (u Prahy). USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO

Usnesení č. 42/18: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje pronájem 2 m2 firmě SAT – AN CableNet SE v budově č.p. 61 v obci Středokluky za protiplnění – internetové připojení. USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO

Usnesení č. 43/18: Zastupitelstvo obce Středokluky souhlasí se zřízením věcného břemene – služebnosti na pozemcích p. č. 607/1 a 616 k. ú. Středokluky, obec Středokluky ve prospěch společnosti ČEZ. USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO

Usnesení č. 44/18: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje prodej části pozemku p. č. 910 v k. ú. Středokluky, obec Středokluky o ploše 12 m2 společnosti ČEZ. USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO

Usnesení č. 45/18: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje prodej části pozemku p. č. 900 v k. ú. Středokluky, obec Středokluky o ploše 6 m2 společnosti ČEZ. USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO

Usnesení č. 46/18: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje prodej pozemku p. č. 590 v k. ú. Středokluky, obec Středokluky o ploše 8 m2 společnosti ČEZ. USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO

Usnesení č. 47/18: Zastupitelstvo obce Středokluky souhlasí se zřízením věcného břemene – služebnosti na pozemcích p. č. 661/1 a 664 k. ú. Středokluky obec Středokluky ve prospěch společnosti CETIN pro umístění síťového rozvaděče + sloupku měření. USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO

Usnesení č. 48/18: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje nadlimitní veřejnou zakázku na realizaci čistírny odpadních vod (2015-06-B). Zároveň jmenuje komisi ve složení RNDr. Lenka Duchajová DiS., Ing. Vítězslav Chvoj, RNDr. Ladislav Kuchař PhD., Ing. Petr Melíšek, Jiří Havelka (zástupce vyhlašovatele), náhradník Ing. Jan Červenka. USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO

Usnesení č. 49/18: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 8. 3. 2017 k akci Dopravní poradenství – projektová dokumentace k projektu Bezpečná chůze mezi obcemi Kněževes – Středokuky – Běloky upravující rozložení plateb. USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO

Usnesení č. 50/18: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje VŘ 2015-07 Přechod přes trať a chodníky v Nových Středoklukách. Zároveň jmenuje výběrovou komisi ve složení Ing. Jan Červenka, Ing. Vítězslav Chvoj, Ing. Petr Melíšek, náhradník Miloslav Kozel a pověřuje starostu k podpisu smlouvy dle rozhodnutí výběrové komise. USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO

Usnesení č. 51/18: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje proplacení víceprací při rekonstrukci zahrady MŠ ve výši 305 021,20 Kč. USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO

Usnesení č. 52/18:Zastupitelstvo obce Středokluky bere na vědomí odmítavé vyjádření obce k žádosti společnosti OL Company k prominutí nájemného za 12 měsíců.USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO

Usnesení č. 53/18: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje přijetí dotace z Fondu podpory dobrovolných hasičů a složek IZS z prostředků Středočeského kraje ve výši 25 tisíc Kč na pořízení svolávacího systému Fireport pro JSDH. USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO

Usnesení č. 54/18: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje navýšení závazného ukazatele Mateřské škole Středokluky, p. o. na 370 tisíc Kč. USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO

Usnesení č. 55/18: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje rozpočtové opatření č. 2018-7, které zanechává příjmy ve stávající výši a navyšuje výdaje na 31 433 206,- Kč. USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO

Přílohy