Zápis z jednání zastupitelstva obce ze dne 22.5.2018

publikováno 31. 5. 2018

Podklady pro jednání:

Dostupné zde.

Program:

  1. Změna zřizovací smlouvy JSDH (navrhovatel Paznocht)
  2. Žádost o prodloužení nočního klidu na den 29. 6. do 23.00 – Změna OZV č. 1/2017 o nočním klidu (Paznocht)
  3. Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti – pozemky p. č. 899, 900, 907, 908, 909 v k. ú. Středokluky (Paznocht)
  4. VŘ: Odpady (Paznocht)
  5. VŘ: Dveře ZŠ II (Paznocht)
  6. Propad komunikace Lidická (Paznocht)
  7. Rozpočtová opatření
  8. Výsledek oslovení obecních/městských policií okolních obcí (Paznocht)
  9. Pronájem č.p. 117 (Obecní servis) (Paznocht)
  10. Diskuze

Usnesení:

Usnesení č. 14/18: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje zřizovací listinu Jednotky sboru dobrovolných hasičů obce Středokluky a zároveň potvrzuje pana Jiřího Černého jako velitele Jednotky.

Usnesení č. 15/18: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 4/2018 o nočním klidu.

Usnesení č. 16/18: Zastupitelstvo obce Středokluky souhlasí se zřízením věcného břemene – služebnosti na pozemcích p.č. 899, 900, 907, 908, 909 k.ú. Středokluky ve prospěch společnosti ČEZ dle Smlouvy o smlouvě budoucí IV-12-6017639/VB/001.

Usnesení č. 17/18: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje vítěze veřejné zakázky č. 2017-18 Likvidace veškerých odpadů v obci Středokluky firmu FCC Regios a.s.

Usnesení č. 18/18: Zastupitelstvo obce Středokluky bere na vědomí výsledek VŘ: Dveře ZŠ II (2018-1).

Usnesení č. 19/18: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje realizaci opravy kanálových vpustí přímým zadáním firmě, která bude provádět opravu vozovky ulice Lidické v jejich okolí určenou KSUS Středočeského kraje. Zároveň jmenuje komisi ve složení: Mgr. Lenka Gutová MBA, RNDr. Ladislav Kuchař PhD., Ing. Petr Melíšek. Náhradník Ing. Vítězslav Chvoj. Zastupitelstvo pověřuje starostu k uzavření smlouvy na základě rozhodnutí výběrové komise.

Usnesení č. 20/18: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje rozpočtová opatření 2, 3 a 4/2018.

Usnesení č. 21/18: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje výši pokuty za neoprávněné užívání nemovitosti č. p. 117 na 800 Kč denně a zároveň schvaluje nájemní smlouvu s firmou Nakladatelský servis, s.r.o. do 1. 7. 2018 za stejných podmínek.

 

Přílohy