Záměr směny

publikováno 25. 2. 2020

Obec Středokluky zveřejňuje

 záměr směnit

 pozemek p. č. 1053, v k. ú. Středokluky o celkové rozloze 129 m²

za pozemek p.č. 598/9, v k.ú. Středokluky o celkové rozloze 108 m² + doplatek

Občané mohou uplatnit dle § 39, odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb., Zákon o obcích, ve znění pozdějších předpisů, případné námitky proti směně obecního pozemku u Obecního úřadu Středokluky do 15 dnů ode dne vyvěšení tohoto oznámení. K později podaným námitkám nemusí být přihlédnuto.

 Ve Středoklukách dne 25.2.2020

Jaroslav Paznocht

starosta obce