Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstva obce

publikováno 8. 9. 2022

V souladu s ust. § 29 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, oznamuji:

  1. Volby do zastupitelstva obce Středokluky se uskuteční:

v pátek dne 23. září 2022 od 14. 00 hodin do 22.00 hodin a 

v sobotu dne 24. září 2022 od 8. 00 hodin do 14.00 hodin.

 

  1. Místem konání voleb

ve volebním okrsku č. 1 je volební místnost Školská 104, 252 68 Středokluky

pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu.

  1. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České republiky, popřípadě státní občanství státu, jehož občané jsou oprávněni volit na území České republiky.
  2. Voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem konání voleb hlasovací lístky. V den voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.
  3. Volič po příchodu do volební místnosti prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky, popřípadě státní občanství státu, jehož občané jsou oprávněni volit na území České republiky. Totožnost a státní občanství prokáže volič občanským průkazem nebo cestovním pasem České republiky, jde-li o cizince, průkazem o povolení k pobytu.

Jaroslav Paznocht

starosta obce Středokluky