Kalendář akcí

Načítám Akce

« All Akce

 • akce již proběhla.

Jednání Zastupitelstva obce

22. 11. 2017 od 18:00 - 21:30

Návrh programu (jednotlivé body nemusejí být schváleny Zastupitelstvem k projednání):

 1. Žádost majitele pozemku p. č. 534/5, 534/1, v k. ú. Středokluky (navrhovatel Paznocht)
 2. Žádost majitele pozemku p. č. 158/48 a 158/47 v k. ú. Středokluky o změnu stavby před dokončením. (Paznocht)
 3. Volba přísedících Okresního soudu pro Prahu-západ (Paznocht)
 4. VŘ: Oprava komunikace Černovičky (Paznocht) 2017-3
 5. VŘ: Právní služby 2 (Paznocht) 2017-13
 6. VŘ: Pasportizace dešťové kanalizace (Paznocht) 2017-4
 7. VŘ: Oprava kanalizace (Paznocht) 2016-10
 8. VŘ: Multifunkční sportovní hřiště (Paznocht) 2017-9
 9. Souhlas Zastupitelstva s žádostí o bezúplatný převod části pozemku p. č. 740 k.ú. Středokluky (komunikace na Černovičky) (Paznocht)
 10. Problematika odpadů v příštích letech (Paznocht)
 11. Vyrovnání financí mezi obcí a MŠ Středokluky, vyrovnání mezi obcí a ZŠ Středokluky (Paznocht)
 12. Nákup nemovitosti č. p. 117 (dnes Nakladatelský servis) (Paznocht) 2017-17
 13. Návrh rozpočtového výhledu na roky 2018 – 2023 (Paznocht)
 14. Návrh rozpočtu na rok 2018 (Paznocht)
 15. Rozpočtové opatření 2017-5 (Paznocht)
 16. Dotace spolkům – Dotační výzva zimní 2018 (Paznocht)
 17. Smlouva o obstarání věci – Psí útulek Bouchalka (Paznocht)
 18. Kniha a historii obce. (Paznocht)
 19. Diskuze

Body, které navhrne starosta k projednání a nebyly v programu:

 1. VŘ: Dveře ZŠ (byl vybrán zhotovitel).
 2. Nákup pozemku p.č. 100 k.ú. Středokluky (parčík u Johanky).

Podklady pro jednotlivé body:

Starosta se v rámci transparentnosti rozhodl zveřejnit s předstihem své kompletní podklady pro jednání (omlouváme se za případné chyby a nejasnosti).

 

1)       Žádost majitele pozemku p. č. 534/5, 534/1, v k. ú. Středokluky

Majitelka těchto dvou pozemků (na kraji obce u Velkého háje) požádala Zastupitelstvo o povolení postavení rodinného domu. Vzhledem k tomu, že obec nemá územní plán, je nutné tento záměr veřejně schválit.

Vzhledem k nedostatku času k seznámení se s problematikou, navrhuje starosta odložit rozhodnutí do budoucna.

Návrh Usnesení č. ____/17:

Hlasování: Pro:           Proti:              Zdrželi se:

USNESENÍ NE/BYLO SCHVÁLENO.

2)       Žádost majitele pozemku p. č. 158/48 a 158/47 v k. ú. Středokluky o změnu stavby před dokončením. (Paznocht)

Majitel nedokončeného domu na pozemku p. č. 158/48 a 158/47 v k. ú. Středokluky v lokalitě Nad Běloky žádá obec o schválení změn stavby před dokončením. V domě byly oproti stavebnímu povolení provedeny pro obec nepodstatné změny v interiéru, avšak také změnu střechy – místo valbové realizoval polovalbovou. Pro území je vystaveno územní rozhodnutí, které se schválením obce automaticky upravuje. Proto jej musí schválit Zastupitelstvo.

Návrh Usnesení č. ____/17: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje změnu stavby před dokončením pro budovy na pozemku p.č. 158/47 a 158/48 v k.ú. Středokluky postavených dle stavebních povolení č.j. SÚ 03491/3/08-Ga a SÚ-03491/4/08-Ga vydaných Stavebním úřadem MÚ Hostivice.

Hlasování: Pro:           Proti:              Zdrželi se:

USNESENÍ NE/BYLO SCHVÁLENO.

3)       Volba přísedících Okresního soudu pro Prahu – západ

Zastupitelstvo obce volí přísedící Okresního soudu pro Prahu-západ. Vzhledem k ukončení jejich volebního období je nutné provést volbu. Pracovníci soudu se přimlouvají za stávající přísedící,

Návrh Usnesení č. 63/17: Zastupitelstvo obce Středokluky jmenuje přísedící Okresního soudu Praha-západ paní Miladu Bartoníčkovou a paní Ing. Helenu Schinkmanovou.

Hlasování: Pro:           Proti:             Zdrželi se:

USNESENÍ NE/BYLO SCHVÁLENO.

4)       VŘ: Oprava komunikace Černovičky (2017–3)

Dne 24. 8. Komise vybrala vítěze VŘ: Oprava komunikace na Černovičkách (2017-3), stala se jím firma Pozemní komunikace Bohemia, s.r.o. Stavba proběhla bez problémů v říjnu. Celková cena stavby byla 1 059 166,13 Kč vč. DPH.

Návrh Usnesení č. ____/17: Zastupitelstvo obce Středokluky bere na vědomí vítěze VŘ 2017-3 Oprava komunikace na Černovičkách firmu Pozemní komunikace Bohemia, s.r.o. a konečnou cenu akce ve výši 1 059 166, 13 Kč vč. DPH.

Hlasování: Pro:           Proti:              Zdrželi se:

USNESENÍ NE/BYLO SCHVÁLENO.

5)       VŘ: Právní služby 2 (2017–13)

V září bylo vyhlášeno VŘ 2017-13 Právní poradenství II. Nejnižší nabídkovou cenu obsahovala nabídka pana JUDr. Jaromíra Štůska, LL.M.

Návrh Usnesení č. ____/17: Zastupitelstvo obce Středokluky bere na vědomí vítěze VŘ 2017-13 Právní poradenství II pana JUDr. Jaromíra Štůska, LL.M.

Hlasování: Pro:           Proti:              Zdrželi se:

USNESENÍ NE/BYLO SCHVÁLENO.

6)       VŘ: Pasportizace dešťové kanalizace (2017–4)

V září bylo vyhlášeno VŘ 2017-4 Pasportizace dešťové kanalizace a dalších potrubních systémů. Nejnižší nabídku předložila společnost ATALIAN CZ s.r.o., 336 077,50 Kč vč. DPH. Zakázka je nyní realizována. Skutečná cena provedení se bude odvíjet od konečné délky prozkoumaného potrubí.

Návrh Usnesení č. ____/17: Zastupitelstvo obce Středokluky bere na vědomí vítěze VŘ 2017-4 Pasportizace dešťové kanalizace a dalších potrubních systémů firmu ATALIAN CZ s.r.o.

Hlasování: Pro:           Proti:              Zdrželi se:

USNESENÍ NE/BYLO SCHVÁLENO.

7)       VŘ: Oprava kanalizace 2016–10

V roce 2016 proběhla oprava kanalizace v areálu „Plovárna“. Z vodní nádrže se protlačovala voda do řadu proraženou trubkou i spoji jednotlivých potrubí. Opravou této části se bohužel tlak spodní vody soustředil na další spoje a je nutné je opravit. Cena zakázky bude cca 300 tisíc při provedení jistější výkopové technologie, cca 100 tisíc při pouhém vyvločkování spojů (s rizikem budoucích netěsností).

Návrh Usnesení č. ____/17: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje vyhlášení VŘ 2016-10 Oprava kanalizace II. Zároveň pověřuje komisi ve složení _____________________________________________________________náhradník:_____________. Dále pověřuje starostu k podpisu smlouvy dle rozhodnutí Výběrové komise.

Hlasování: Pro:           Proti:              Zdrželi se:

USNESENÍ NE/BYLO SCHVÁLENO.

8)       VŘ: Multifunkční sportoviště (2017–9)

V létě roku 2017 bylo zažádáno o dotační podporu ministerstva pro místní rozvoj na multifunkční školní sportovní hřiště do areálu fotbalového hřiště. Obec obdrží dotaci ve výši 2 mil. Kč, 1 mil. Kč bude spolufinancování obce.

Návrh Usnesení č. ____/17: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje vyhlášení VŘ 2017-9 Školní hřiště v obci Středokluky. Zároveň pověřuje komisi ve složení _____________________________________________________________náhradník:_____________. Dále pověřuje starostu k podpisu smlouvy dle rozhodnutí Výběrové komise.

Hlasování: Pro:           Proti:              Zdrželi se:

USNESENÍ NE/BYLO SCHVÁLENO.

9)       Souhlas zastupitelstva s žádostí p bezúplatný převod části pozemku p. č. 740 k. ú. Středokluky (komunikace na Černovičky)

Komunikace mezi osadou Černovičky a křižovatkou u benzínové pumpy je ve vlastnictví Středočeského kraje. Kraj podmiňuje bezúplatný převod na obec schválením Zastupitelstvem obce.

Zároveň požádal obec o převod pozemků, na kterých leží komunikace spravované krajem. Starosta odpověděl, že pozemky budou převedeny po dokončení všech opatření, investic a rekonstrukcí na těchto komunikacích.

Návrh Usnesení č. ____/17: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje bezúplatný převod části pozemku p. č. 740 v k. ú. Středokluky zapsaném na listu vlastnictví č. 317 dle geometrického plánu č. 903-80/2017. Nově vzniklý pozemek p. č. 740/4 bude mít plochu 9 461 m2.

Hlasování: Pro:           Proti:              Zdrželi se:

USNESENÍ NE/BYLO SCHVÁLENO.

10)   Problematika odpadů v příštím roce

Společnost FCC, která nyní zajišťuje svoz odpadu, oznámila obci, že plánuje od 1. 1. 2018 zvýšit ceny svozu odpadu (poprvé od roku 2012). Dle stávající objednávky bude navýšení výdajů znamenat nárůst o cca 5-10 %, nad 50 tisíc Kč ročně.

Smlouva s touto společností je největší smlouvou, kterou obec nepodepsala na základě výběrového řízení. Starosta proto navrhuje vyhlášení výběrového řízení na Svoz a likvidaci veškerých odpadů a vypovězení smlouvy k 1. 12. 2017 (výpovědní lhůta trvá 6 měsíců).

V návaznosti na vznik nového odpadového zákona je nutné provést hloubkovou revizi odpadového hospodářství obce s cílem snížení množství vyprodukovaného komunálního odpadu.

Starosta navrhuje vytvoření

Návrh Usnesení č. ____/17: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje vypovězení smlouvy S04R3110469 mezi Obcí Středokluky a společností REGIOS a.s uzavřené 6. 9. 2004 včetně všech dodatků.

Hlasování: Pro:           Proti:              Zdrželi se:

USNESENÍ NE/BYLO SCHVÁLENO.

Návrh Usnesení č. ____/17: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje vyhlášení VŘ 2017-18 Likvidace veškerých odpadů obci Středokluky. Zároveň pověřuje komisi ve složení _____________________________________________________________náhradník:_____________.

Hlasování: Pro:           Proti:              Zdrželi se:

USNESENÍ NE/BYLO SCHVÁLENO.

11)   Vyrovnání financí mezi obcí a MŠ Středokluky, vyrovnání financí mezi obcí a ZŠ Středokluky

Na základě kontroly hospodaření provedené pracovníky Středočeského kraje v říjnu 2017 musí dojít k přefakturování neinvestičních výdajů, které realizovala v dobré víře obec (nákup peřinek, talířků, nábytku, apod.), avšak měla je realizovat příspěvková organizace samostatně. Proto došlo k dohodě mezi obcí a našimi příspěvkovými organizacemi, že budou tyto výdaje přefakturovány a obec jim zároveň zvýší příspěvek – závazný ukazatel a tyto výdaje vyrovná. Přesné částky budou jasné na jednání (jedná se o až 150 tisíc Kč pro ZŠ a až 300 tisíc Kč pro MŠ).

Návrh Usnesení č. ____/17: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje navýšení Závazného ukazatele pro Základní školu Středokluky, p. o. o ___________Kč na celkem _____________Kč. Pověřuje starostu k převedení prostředků v co nejkratším termínu.

Hlasování: Pro:           Proti:              Zdrželi se:

USNESENÍ NE/BYLO SCHVÁLENO.

Návrh Usnesení č. ____/17: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje navýšení Závazného ukazatele pro Mateřskou školu Středokluky, p. o. o ___________Kč na celkem _____________Kč. Pověřuje starostu k převedení prostředků v co nejkratším termínu.

Hlasování: Pro:           Proti:              Zdrželi se:

USNESENÍ NE/BYLO SCHVÁLENO.

12)   Nákup nemovitosti č. p.117 ( dnes Nakladatelský servis) (2017-17)

Nemovitost č. p. 117 je dnes známa jako Nakladatelský servis, dle společnosti zde sídlící. Společnost končí a budova byla nabídnuta obci k odkupu. Veškeré argumenty pro i proti a financování budovy lze nalézt na webu (stredokluky.cz/2017-17).

Ve zkratce se jedná o areál o ploše 1294 m2, ve kterém se nachází dvě garáže, několik skladů a kanceláře. Obec jej chce nyní využít jako hasičskou zbrojnici, sklad, zasedací místnost a největší sklad pronajímat. V budoucnu by zde měla vzniknout nová hasičská zbrojnice, sídlo pracovní čety, komunitní centrum a možná i nový úřad (dle plánů dalších zastupitelstev). Konečná cena bude zveřejněna až na veřejném jednání. Je nižší než cena odhadní. Pokud obec budovu zakoupí, měla by mít na konci roku zůstatek na účtech ve výši 9 mil. Kč (více níže).

Návrh Usnesení č. ____/17: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje nákup pozemku parc. č. st. 143/2,  zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 1.294 m2, jehož součástí je stavba Středokluky č. p. 117, objekt občanské vybavenosti, stavba stojí na pozemku parc. č. st. 143/2 vše zapsáno u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Praha – západ, pro katastrální území Středokluky, obec Středokluky, LV č. 20 za cenu __________________________. Pověřuje starostu k podpisu Kupní smlouvy a převedení prostředků do advokátní úschovy.

Hlasování: Pro:           Proti:              Zdrželi se:

USNESENÍ NE/BYLO SCHVÁLENO.

13)   Návrh rozpočtového výhledu na roky 2018 – 2023

Starosta představí rozpočtový výhled, který bude upraven dle skutečných financí v roce 2017 (bude zveřejněn na webu).

Návrh Usnesení č. ____/17: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje navýšení Rozpočtový výhled na roky 2018-2023.

Hlasování: Pro:           Proti:              Zdrželi se:

USNESENÍ NE/BYLO SCHVÁLENO.

14)   Návrh rozpočtu na rok 2018

Starosta představí návrh rozpočtu na rok 2018 (bude zveřejněn na webu). Schválen bude až na příštím jednání Zastupitelstva, do kterého bude viset na úřední desce obce.

15)   Rozpočtové opatření 2017-5

Starosta připraví rozpočtové opatření, pokud bude nutné.

Návrh Usnesení č. ____/17: Návrh Usnesení č. ____/17: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje rozpočtové opatření č. 2017-5, které navyšuje příjmy na _______________ a výdaje na ____________________.

Hlasování: Pro:           Proti:              Zdrželi se:

USNESENÍ NE/BYLO SCHVÁLENO.

16)   Dotace spolkům – Dotační výzva zimní 2018

Dle Pravidel mohou žádat spolky i jednotlivci o příspěvky na sportovní, kulturní a další činnosti rozvíjející spolkový život v obci. Pravidla se nebudou měnit. Zastupitelstvo musí schválit především celkovou výši příspěvku.

Návrh Usnesení č. ____/17: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje Zimní dotační výzvu pro rok 2018 s celkovou alokací ve výši 200 tisíc Kč.

Hlasování: Pro:           Proti:              Zdrželi se:

USNESENÍ NE/BYLO SCHVÁLENO.

17)   Smlouva o obstarání věci – Psí útulek Bouchalka 

Jako každý rok je připravena Smlouva o obstarávání věci s Psím útulkem Bouchalka. Částka, kterou obec přispívá je 22 320,- Kč.

Návrh Usnesení č. ____/17: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje Smlouva o obstarávání věci s Psím útulkem Bouchalka a pověřuje starostu jejím podpisem.

Hlasování: Pro:           Proti:              Zdrželi se:

USNESENÍ NE/BYLO SCHVÁLENO.

18)   Kniha a historii obce 

V době konání jednání by měla být vytištěna nová kniha o historii obce napsaná paní Sedlmayerovou.

Návrh Usnesení č. ____/17: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje odběr 300 Ks knihy o historii obce, zároveň schvaluje předání XXX knih p. Susovi k zákonným povinnostem a proplacení nákladů na výrobu knihy ve výši _______________.

Hlasování: Pro:           Proti:              Zdrželi se:

USNESENÍ NE/BYLO SCHVÁLENO.

19)   Diskuse

Stavební povolení na ČOV – Obec obdržela nepravomocné stavební povolení k výstavbě ČOV.

Zrcadlo Černovičky – obec obdržela schválení umístění zrcadla do lokality Černovičky (křižovatka u hřbitova), již byl osloven dodavatel dopravního značení.

Územní řízení Ovčín – bylo zahájeno územní řízení pro projekt komunikací na Ovčíně.

Starosta pozval občany na vánoční akce.

Další témata budou přibývat.

Podrobnosti

Datum:
22. 11. 2017
Čas:
18:00 - 21:30
Rubrika Akce:
Štítky Akce:

Pořadatel

Obecní úřad

Místo konání

Obecní úřad Středokluky
Lidická 61
Středokluky, 25268 Česká republika
+ Google Mapa
Telefon:
233 900 787
Webová stránka:
www.stredokluky.cz