Stížnost na starostu obce - reakce starosty

publikováno 23. 6. 2020

Vážení zastupitelé,

dne 3. 6. 2020 obec obdržela stížnost na jednání starosty. Text je plný nepřesností a neoprávněných obvinění.

Využívám této formy otevřeného dopisu ke zveřejnění reakce na stížnost, kterou zaslal občan naší obce. V dalším textu ho budu z důvodu ochrany osobnosti nazývat dle zákona „stavebník“. Jelikož nadřízení zastupitelů jsou občané, myslím, že by i oni měli vědět o čem se bude jednat. Vždy budu citovat text stížnosti (v uvozovkách, podtrženě a kurzívě) a pod ním napíšu vysvětlení.

„Dle zákona o obcích č. 128/2000 Sb. zastupitelstvo obce je orgán volený občany Středokluk s tím, že ze svého středu volí starostu. Starosta se tím nestává nadřízeným zastupitelstva, naopak je zastupitelstvu podřízený. Zastupitelstvo je nadále zodpovědné za veškeré konání starosty a rovněž nese plnou odpovědnost za konání a financování obce, včetně případných finančních náhrad a trestní odpovědnosti.“

Zákon o obcích jasně specifikuje pravomoci starosty a zastupitelstva v samostatné působnosti. Zastupitelstvo si může další pravomoci vymezit, ostatní je vždy pravomocí rady, kde není rada, plní funkci rady v zákonem vymezené působnosti starosta, pokud si zastupitelstvo tyto pravomoci nedeleguje na sebe v rozmezí daném mu zákonem. Přesto se samozřejmě starosta v tomto smyslu zodpovídá Zastupitelstvu, které ho volí. Starosta také může rozhodovat v rámci přenesené působnosti, v tomto případě není Zastupitelstvo nadřízené starostovi.
Finančními zodpovědnost je dána předpokladem působení zastupitelstva obce jakožto řádného hospodáře ve prospěch všech občanů obce a nese zodpovědnost dle zákonných ustanovení. Náhrady či trestní odpovědností je v tomto případě naprosto neoprávněné, vzhledem k tomu, že rozhodnutí, které stavebník rozporuje vydal Stavební úřad v Hostivicích, který rozhoduje na základě daných právních norem.

„Dne 23.2.2017 zastupitelstvo obce povolilo výstavbu na pozemku č.1025 k.ú. Středokluky.“ Jedinou podmínkou bylo, že výjezd na poz. č .670/4 k.ú. Středokluky povoluje za podmínek stanovených pro výjezd na místní komunikaci. Žádná další podmínka nebyla stanovena.“

Dne 23. 2. 2017 obec obdržela nekompletní žádost stavebníka (další část byla doručena později). Jednání Zastupitelstva, které se žádostí zabývalo proběhlo dne 7. 3. 2017. Z toho usuzuji, že Zastupitelstvo rozhodlo ve velmi krátkém termínu. Podotýkám, že se nejedná o žádné „povolení“ ve smyslu zákona. Ale spíše o „souhlas“, který je jedním z podmínek pro vydání povolení stavebním úřadem v případě výstavby mimo zastavěné území v obci bez územního plánu. Zastupitelstvo v tomto případě nemuselo se stavbou domu se dvěma bytovými jednotkami souhlasit a budoucí rozhodnutí nechat až po schválení územního plánu. Nikdo nedokáže nyní předjímat, zda by byla územním plánem výstavba na tomto pozemku vůbec umožněna. Nicméně jak stavebník uvádí zastupitelstvo s výstavbou souhlasilo a jen požadovalo dodržení parametrů stavby vzhledem k zákonu. Obecní architekt varoval, že výstavba na tomto místě není vhodná vzhledem k urbanismu, přístupu k centru obce a zničení krajinných hodnot obce. Zastupitelstvo potom už nic podobného nepovolilo. Nicméně stavebníkovi s jeho žádostí bylo vyhověno.

Usnesení č. 5/2017 zní: „Zastupitelstvo obce Středokluky povoluje výstavbu na pozemku p.č. 1025 v k.ú. Středokluky dle žádosti z 23.2.2017 za podmínek, že obec se nebude podílet na výstavbě sítí, komunikací či jiné infrastruktury vyvolané touto stavbou. Zároveň povoluje výjezd na pozemek 670/4 v k.ú. Středokluky za podmínek stanovených pro výjezd na místní komunikaci“.

Zároveň dle zápisu, který je dostupný na webu obce, zastupitelé upozornili na „obavu, že majitel pozemku bude požadovat vybudování přístupové komunikace a dalších sítí či jiné infrastruktury k vystavěné nemovitosti. V současnosti je zde cesta vedená v pasportu komunikací jako polní cesta bez zřízení sítí nebo jiné infrastruktury.“ Z tohoto důvodu byla v usnesení jasně stanovena podmínka povolující výstavbu.

Od začátku byla zmiňována nutnost vybudovat místo pro otáčení vozidel (zejména IZS) na konci komunikace. Během jednání i později z úst příslušné pracovnice Stavebního úřadu zaznělo, že u jednosměrné polní cesty-účelové komunikace (pozemek č. 670/4 k.ú. Středokluky) – nelze takto daleko od silnice stavět, dokud nebude vyřešena příjezdová komunikace. Takto je klasifikována dle Pasportu komunikací, který byl vytvořen za minulého vedení obce. Podle zákona č. 13/1997 navíc není obec povinna na takové komunikaci provádět údržbu (např. zimní údržbu). Není určena pro provoz např. popelářů. Je nutné říct, že komunikace opravdu dříve bývala silnicí do Číčovic, ale nejméně před 50 lety. V roce 2016 obec vzhledem k charakteru komunikace zajistila její opravu recyklátem.

„Stavba je určena pro bydlení mého syna XXXXXXXXX, který je v současné době zaměstnán v zahraničí. Do budoucna chce zde jako rodilý občan Středokluk žít. Vyjadřování všech institucí trvalo více jak tři roky a všechna stanoviska jsou kladná.“

Obec se musí ke všem chovat stejně a zohlednit zájmy všech občanů. Navíc obec musí dbát, aby byly dodržovány zákonné normy. Bohužel nelze vyhovět všem a za libovolných podmínek. Všechny strany musí dodržovat zákon.

„Pro Vaši informaci jenom pouze vyjádření pana starosty k přívodu el. energie pro společnost ČEZ trvalo více jak tři měsíce a tím způsobil odložení akce o půl roku.“

Zde opravdu došlo k prodlení. Právě protože se starosta dobrovolně a nadstandardně zodpovídá Zastupitelstvu. Společnost ČEZ mohla vést vedení po pozemku stavebníka, preferuje jeho vedení po obecním.

V případě věcných břemen nebo zřízení služebnosti na pozemku obec standardně již několik let praktikuje stejný postup, který je vyžadován zákonem o obcích při prodeji či pronájmu nemovitostí. Umístění čehokoli do obecního pozemku omezuje práva jeho užívání podobně jako prodej. Bohužel to celý proces prodlužuje. Stejně jako při prodeji pozemku vyvěšujeme záměr zřízení služebnosti – věcného břemena na úřední desku nejméně 15 dní před jeho projednáním a žádost je následně projednána Zastupitelstvem na veřejném jednání dle zákona. Dle zákona o obcích má zastupitelstvo k vyjádření 90 dní.
Obec obdržela žádost o „souhlas se stavbou“ včetně návrhu smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene/služebnosti v pátek 21. 2. 2020. Aby bylo možné tento bod schvalovat, musel by být dokument zveřejněn v úterý 25. února. Vzhledem k nedostatku času k nastudování nebyl záměr vyvěšen v čas, a proto nemohl být projednán na nejbližším jednání Zastupitelstva dne 11. března 2020. Záměr byl vyvěšen na úřední desku o měsíc později, 2. 4. 2020 (http://stredokluky.cz/bremeno670-4/). Zastupitelstvo tento bod schválilo na následujícím jednání dne 29. 4. 2020, jelikož dříve vzhledem ke koronavirové krizi nemohlo být uspořádáno. Dopis firmě Elektromontáže s.r.o. se souhlasem obce byl zaslán datovou schránkou dne 5.5. 2020. Tedy zastupitelstvo schválilo tuto akci za 74 dní od žádosti po zaslání vyjádření.

„Po zaplacení správního poplatku XXXXXX Kč bylo 1.4.2020 vyvěšeno oznámení o zahájení společného řízení k veřejnému ústnímu jednání. Toto bylo zasláno i do datové schránky obce. Po celou tuto dobu 5 týdnů nebyla vznesena jediná námitka nebo připomínka, ani z veřejnosti, ani z obecního úřadu.“

Nevím, z čeho pan stavebník vycházel. Ústní jednání je určeno k tomu, aby se na místě vyjasnily nesrovnalosti. Dotázal jsem příslušného referenta již v předstihu, zda ví, že komunikace nejspíše nesplňuje normu a dle Pasportu se jedná o polní cestu. Usoudil, že situaci ověří právě na této prohlídce. Upozorňujeme, že za celé 2 roky, co stavebník připravoval stavbu nebyla z jeho strany obec oslovena s dotazem na řešení komunikace. Majitelka protějšího pozemku mi před několika dny potvrdila, že ví o požadavku na otočku na konci komunikace.

„Dne 5.5.2020, tedy v poslední možný den termínu, Ing. Jaroslav Paznocht celé povolovací řízení zastavil s tím, že na cestě ke stavbě chybí obratiště pro hasičské vozidlo.“

Starosta nemůže stavební řízení zastavit. Řízení zastavil stavební úřad na základě své svobodné vůle a především zákona.

Na místní šetření jsem přišel v dobré víře, že se problém podaří na místě během chvíle vyřešit ke spokojenosti obou stran. Bohužel se problém vyřešit nepovedlo, protože stavebník trval na tom, že žádná opatření potřeba nejsou a odmítl pro své tvrzení podat jakýkoli důkaz.
Před začátkem jednání jsem chtěl nabídnout změnu typu komunikace na „místní“ již během letošní aktualizace Pasportu včetně přednostního zaměření ulice v rámci pasportizace pro přípravu projektu. Momentálně vzhledem k prodloužení termínu dokončení pasportizace tato nabídka již nemůže být naplněna.

Stavebník dal pouze vyjádření do zápisu z jednání: „z vyjádření obce je zřejmý osobní a nepřátelský přístup starosty obce Středokluky“. Nejsem si takového chování vědom. Pouze hájím zájmy obce a hájil bych je před kýmkoli.

Každá nová stavba včetně těch mimo zastavěné území má vliv na své okolí. Obec je tu k tomu, aby negativní vliv byl co nejmenší a musí jednat v zájmu všech občanů obce, a nikoliv pouze stavebníka.

Schůzky byl účasten také p. Petrů a nejméně 3 pracovníci SÚ Hostivice, kteří mohou podat svědectví o průběhu jednání.

Stavební řízení přerušil Stavební úřad v Hostivicích, což oznámil již na této schůzce a vyzval, aby nejpozději do 30. 6. 2020 předložil stavebník smlouvu s příslušnými vlastníky veřejné dopravní infrastruktury, tedy obci. Stavební úřad dle místního šetření usoudil, že se jedná o přístupovou komunikaci neprůjezdnou a zjevně delší než 50 m a není zakončena smyčkovým objezdem nebo plochou umožňující otáčení vozidla dle vyhlášky č. 23/2008 Sb. o technických podmínkách požární ochrany staveb. Na stavebníkovi je dokázat opak.

Vyhláška č. 23/2008 Sb., na kterou se odkazuje vyjádření stavebního úřadu – příloha č. 3 Podrobnější vymezení technických podmínek požární ochrany zařízení pro hašení požárů a záchranné práce – 3. říká: „Každá neprůjezdná jednopruhová přístupová komunikace delší než 50 m, pokud je komunikací jedinou, musí být na svém zakončení navržena se smyčkovým objezdem nebo plochou umožňující otáčení vozidla. Délka a velikost smyčkového objezdu nebo plochy umožňující otáčení se do celkové délky jednopruhové přístupové komunikace nezapočítává. Plocha umožňující otáčení vozidla může mít tvar písmene T na konci jednopruhové komunikace s rameny minimálně dlouhými 10 m na každou stranu v šířce jednoho pruhu komunikace od osy jednopruhové přístupové komunikace nebo může být provedena rozšířením pruhu na konci komunikace na šířku minimálně 20 m v minimální délce 20 m.“

Budoucí nemovitost se bude nacházet cca 120 m od ulice Kladenské. Pravdou je, že nás pracovník stavebního úřadu uvedl v omyl, protože tvrdil, že otáčka má mít 10 m, ale ve vyhlášce je tvar T s délkou ramene 10 m a alespoň 3 m šířky (o šířce pruhu). Pokud bychom počítali, že stávající obecní pozemek je až 9 metrů široký, lze cestu na něm zúžit na zhruba 3 m + alespoň 1 m široký pás zeleně. Tedy by rameno mělo být dlouhé 6 m, jedná se o zhruba 18 m2. Ale muselo by zasahovat do soukromého pozemku. Pozemek také není zpevněn v celé šířce. Je tedy otázkou, jak je možné konkrétní infrastrukturu zrealizovat, a je-li možná realizace pouze na obecních pozemcích. Pokud tomu tak není, tak se celá věc komplikuje a její řešení bude zdlouhavější, ale ne nemožné.

„Na místě jsme mu ukázali dostatečný prostor obratiště. V uvedeném místě je pozemek č.670/4 široký 10 m a je mírně svažitý, splňuje tedy podmínky dané předpisem. Ing. Jaroslav Paznocht tuto možnost hned na místě zamítl s odůvodněním, že kdyby bylo na cestě půl metru sněhu, tak se požární vozidlo neotočí.“

Stavebník sice ukázal na část pozemku p.č. 670/4 v k.ú. Středokluky v blízkosti lesa. Do šířky ovšem zahrnoval pozemek 534/5 v k.ú. Středokluky, který je v soukromém vlastnictví a nepředložil souhlas majitele pozemku s realizací obratiště. Obecní komunikace je na konci široká možná asi 9 m (dle měření v mapě). Ovšem není zpevněná v celé šířce, šířku omezuje i místní zeleň. Stavebník na obecním pozemku vysadil bez vědomí obce zeleň, která komunikaci dále zúží.

Dle vyjádření Zastupitelstva (viz výše) zde nebude obec platit žádné projekty a stavby, a proto jsem vyzval stavebníka, ať doloží geodetické zaměření. To odmítl. Mým hlavním argumentem bylo, že se zde neotočí hasičská cisterna, ale ani popelářské vozidlo, protože prostor zřejmě nesplňuje zákonnou normu. Nikdo nebude a ani nemůže couvat zhruba 120 metrů a riskovat poškození vozidla. Cisterna naší jednotky je 8,51 m dlouhá a 2,5 m široká. Dle vyjádření našich hasičů by se zde neotočila. Zároveň jsem mimo jiné zmínil, že je nutné počítat s prostorem na odhrnování sněhu. Klimatické odhady stavebníka se mohou vyplnit. Ovšem může stačit pár extrémních dní, které způsobí výrazné problémy. Navíc je nutné dodržet dikci vyhlášky viz výše a nelze polemizovat o možných klimatických podmínkách. Takto nelze debatu stavět a nepředpokládám, že ji zákon či vyhláška umožňuje.

Upozornil jsem také na problematické ukončení komunikace z důvodu špatných zkušeností v některých ulicích (např. V Lukách, Pod Sedličkami, částečně Nad Běloky, v Nových Středoklukách).
Není přípustné, aby soukromý investor měl zisk ze změny pozemku ze sadu na stavební, a obec nesla vzniklé náklady. Je to velice nespravedlivé vůči všem, kteří převzali odpovědnost, postavili komunikace a následně je včetně pozemků bezplatně předali obci.

„Po zkušenostech z minulých zim, kdy obec zanedbávala zimní údržbu a úklid sněhu z ulic, by tam hasičské vozidlo vůbec nepřijelo (při 0.5m sněhu).“

Pro tuto polní cestu platí, že obec není povinna zde sníh odhrnovat (stejně jako např. na cyklostezce do Dobrovíze). Obec se při úklidu sněhu soustředí na kritická, svažitá místa (Starý vrch, Chaloupky apod.) a následně odklízí ostatní prostory. Zpravidla není možné strojově odhrnovat či odhazovat nezpevněné komunikace, maximálně sypat solí nebo jiným materiálem.

„V příloze přikládám situaci obratiště.“

Tento náčrtek je jediný, který byl obci kdy předložen. Bez komentáře, bez autora, bez informací, zda byl projednán s vlastníkem soukromého pozemku, do kterého zasahuje.

„Žádám zastupitelstvo obce Středokluky, aby na místě posoudilo postup pana starosty. Druhým závažným problémem je cesta v Nových Středoklukách. Tam starosta obce Středokluky uvádí falešné alibi, že se snaží potřebné pozemky odkoupit. Ve skutečnosti o provedení rekonstrukce vážně neuvažuje. Svým autoritativním jednáním prakticky znemožňuje jakoukoliv dohodu.“

Situace v Nových Středoklukách je velice komplikovaná a odmítám tvrzení stavebníka. První je nutné říct, že stavebník vytvořil a prodal na konci osady tři pozemky (třetinu ke komunikaci přilehlých domů), v roce 1998 bylo požádáno o umožnění výstavby. Po dokončení staveb dle předchozích dohod měli všichni tři majitelé vybudovat zpevněnou komunikaci a předat pozemky pod ní bezplatně obci. Pokud by to bylo jako v jiných částech obce (Nad Běloky, v Lukách, Měsíční, Sluneční, Jarní), tak by na ní automaticky vybudoval komunikaci včetně osvětlení, popř. chodníků a předal ji bezplatně obci. Zde se naopak domáhá vybudování komunikace z peněz daňových poplatníků, a dokonce si komunikaci protizákonně zahradil. Pouze jeden z těchto tří vlastníků předal pozemek obci, čehož si osobně vážím a mrzí mě, že se o tento pozemek nemůžeme díky sousedům dobře starat. Takto jednal i v jiné části obce. Zbytek příjezdové cesty je zhruba na půl ve vlastnictví obce (533 m2) a napůl stavebníka (565 m2). Obec nabídla vlastníkovi 2x standardní odkupní cenu 400 kč za m2 jako v jiných částech obce, jednou odmítl s odůvodněním „vámi nabízená cena neodpovídá běžným cenovým relacím, a ani cenám, které hodlá obec použít při nákupu a prodeji jiných pozemků“. Obec prokazatelně nakupovala a prodávala za takovou cenu všechny podobné pozemky. Podruhé neodepsal. Obec drží jednotnou cenu veřejných prostranství dle posudků z doby, kdy byla zaslána první žádost. Každé zvýšení ceny stálo by v budoucnu obec až miliony korun. Proto obec ve spolupráci s místními obyvateli připravuje Plán rozvoje osady Nové Středokluky, aby prověřil mimo jiné, zda by místní souhlasili s vedením komunikace pouze po obecních pozemcích, ovšem s řadou nevýhod. Také je zde záměr společnosti ČEZ vybudovat nové elektrické sítě, které neproběhne, dokud obec pozemky nezíská. „Autoritativním jednáním“ (nikdy jsme o tom společně osobně nejednali) je snaha o spravedlivý přístup. Je nutné podotknout, že se o jednání se stavebníkem snažil bezúspěšně bývalý místostarosta pan Ing. Martin Hlava a zastupitelka obce, oba bydlící v této osadě, a přesto nedokázali problém vyřešit. Neoficiální návrhy směn pozemků byly pro obec nepřípustné a částečně by vytvářely identické problémy v jiné části obce.

Starosta ani obec, jako řádný hospodář, nesmí investovat peníze do cizích pozemků. Před dvěma lety obec zajistila bezplatnou provizorní opravu recyklátem v rámci rekonstrukce krajské silnice, které zabránil dle vyjádření stavební firmy někdo ze dvou vlastníků pozemků, které nejsou obecní. Přestože byli místní obyvatelé informováni s předstihem a obec neobdržela nesouhlas s rekonstrukcí. Obec také iniciovala dořešení starého dědického řízení, kdy vlastníkem jednoho z pozemků byl dávno zesnulý otec stavebníka.

Pokud bychom komunikaci pouze vyasfaltovali, jak se pokoušel bývalý místostarosta obce, nedošlo by ke splnění technických norem (právě obrátka na konci), nebylo by možné vybudovat nové, funkční veřejné osvětlení, investice by byla spojena s rizikem budoucích překopů od společnosti ČEZ a nízkou životností, protože bychom nevybudovali „podkladové vrstvy“, i tak by se jednalo o investici ve výši zhruba 800 tisíc korun.

„Navrhuji zastupitelstvu, aby ze svého středu vybrala jiného zastupitele (např. Ing. Petrů) který by při této příležitosti vyřešili i jiné pozemkové nesoulady způsobené v minulých obdobích, bývalým vedením obce včetně tajemnice MNV Středokluky.“

Je velice nestandardní vybírat si zastupitele, kteří budou se stavebníkem jednat. O to více v situaci, kdy žadatelem je stavebník. Překvapuj mě, že stavebník připomíná moji babičku, která byla tajemnicí v době, kdy v této lokalitě Nových Středokluk (ani u Velkého háje) nebyly zmíněné pozemky stavebními. Dokonce v době její služby se nevědělo nic o budoucích restitucích a vlastnictví pozemků se bohužel neřešilo dostatečně důsledně.

Je bohužel minimálně zvláštní, že se stavebník nedokázal dle jeho vyjádření domluvit už v době před rokem 1989 a jeho problémy v komunikaci s obcí přetrvávají bez ohledu na vedení obce a to konkrétně: tajemnicí MNV, ani následujícími 8 zastupitelstvy a nejméně 4 starosty.

„Žádáme obecní zastupitelstvo, aby se pokusilo uvedené věci řešit a v případě, že se to nezdaří o postoupení vyššímu orgánu, jak to vyplývá ze zákona.“

Zastupitelstvo obce nemá žádnou pravomoc zrušit rozhodnutí Stavebního úřadu, odvolání či jiný rozpor by nebyl v zájmu naší obce. Pokud se jedná o opravné prostředky vůči rozhodnutí zastupitelstva tak, lze požádat krajský úřad nebo soud. Nicméně zastupitelstvo se vyjádřilo kladně k výstavbě na pozemku stavebníka. Pokud se stavebník domnívá, že zastupitelstvo nepostupuje v souladu se zákonem, tak má zajisté právo se dovolat proti rozhodnutím obce u nadřazených orgánu. Není standardní ani logické, aby zastupitelstvo, podávalo na sebe žalobu. Nevím, na jaký zákon se stavebník odkazuje.

Stavebník se ještě před napsáním tohoto dopisu odvolal na rozhodnutí stavebního úřadu (viz příloha) na což má plné právo a netuším, co tedy žádá po obci, když zákonnou možnost v dané věci už sám využil. Zda je odvolání oprávněné, rozhodne Krajský úřad Středočeského kraje. Pokud rozhodne v neprospěch stavebního úřadu bude to dle mého názoru také v neprospěch stavebníka a občanů naší obce, protože nebudeme schopni zajistit na této komunikaci základní veřejné služby a situace skončí patem stejně jako v Nových Středoklukách.

Omlouvám se zastupitelům, že musí řešit tyto problémy, které mu prakticky vůbec nepřísluší. Pro mě je to zkušenost, jak postupovat v budoucnu. Výstavbu mimo zastavěné území obce do schválení územního plánu nepodpořím a stojím si za tím, že takto nejlépe bráním zájmy našich občanů. Všem musíme měřit stejně bez výjimky.

Ve Středoklukách dne 23. 6. 2020

 

Jaroslav Paznocht

Starosta obce Středokluky

 

 

Odpověď stavebníkovi (PDF)

Přílohy:

1 – stížnost na starostu obce GDPR (PDF)

1 – stížnost na starostu – příloha (PDF)

3 – Rodinný dům – oznámení veřejné jednání GDPR (Link)

4 – Výzva přerušení řízení GDPR (PDF)

5 – Rodinný dům vyrozumění GDPR (PDF)

6 – Rodinný dům odvolání GDPR (PDF)

7 – Žádost o odkup pozemku 2017 GDPR (PDF)

8 – Žádost o odkup pozemku 2020 GDPR (PDF)

9 – Odkup pozemku NS 2017 – odpověď GDPR (PDF)

10 – Katastrální mapa 

11) Fotografie z místa

Foto 1 – Pohled k budoucí výstavbě (po levé straně za stromy)

Foto 2 – Pohled na potenciální místo pro otáčení

Foto 3 – Pohled směrem k hlavní silnici

Foto 5 – Pohled z potenciálního místa pro otáčení