Závazné stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí - přeložka silnice II/240

publikováno 16. 12. 2019

Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy (dále též „OCP MHMP“) jako
příslušný úřad podle § 22 písm. a) a § 23 odst. 10 písm. a) zákona č. 100/2001 Sb.,
o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon
o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), podle
§ 9a odst. 1 zákona vydává
souhlasné stanovisko k záměru „Přeložka silnice II/240 (D7 – D8) – úsek mezi dálnicí D7,
dálnicí D8 a silnicí II. třídy č. II/101“.

Více informací v příloze.