Situace kolem záměru výstavby distribučního centra společnosti PPL v Nových Středoklukách

publikováno 21. 3. 2019

Tlak na výstavbu distribučních a průmyslových center je v naší obci velmi vysoký. Obec odmítá všechny zájemce s odkazem na neexistující územní plán a jejich negativní vliv. Zároveň se snaží o co největší omezení těchto ploch v novém územním plánu. Jejich přítomnost nezpůsobí pouze navýšení dopravy, ale také ovlivní vsakování dešťových vod a s tím spojený nedostatek vod ve studnách, teplotní komfort, proudění vzduchu, estetické kvality krajiny, hluk, nepořádek apod.

Díky neexistujícímu územnímu plánu nelze stavět nové objekty mimo zastavěné území, pouze veřejně prospěšné stavby (např. komunikace, ovšem s mnoha omezeními). Bohužel, vliv na naše občany mají také územní plány okolních obcí. Plocha přiléhající k areálu společnosti Porr od dálnice téměř k nově vybudovanému autoservisu u Nových Středokluk je již na katastru obce Tuchoměřice. Tato obec územní plán má. Tento plán umožňuje výstavbu i za dálnicí a za tratí (od obce).

Obec v roce 2002 podepsala s vlastníky pozemků, společnostmi HASIT,  BETONBAU a Česká stavební společnost Praha dohodu o výstavbě příjezdové komunikace, která v roce 2000 dostala územní rozhodnutí. Obec za souhlas s výstavbou měla obdržet finanční prostředky. Dohoda nebyla nikdy plně naplněna a cesta na pozemku ve vlastnictví obce technicky i formálně nesplňuje požadavky pro využití jako příjezd k těmto pozemkům. Vlastníci pozemků plánovali v tomto prostoru vybudovat novou betonárku. Naštěstí se tento projekt nerealizoval.

Původně měl vzniknout obchvat obce – spojení silnice Středokluky-Nové Středokluky a nově plánovaného nájezdu na D7, který by odvedl dopravu ze zdejších komerčních ploch mimo obce. Nový plán Středočeského kraje z roku 2016 předpokládá výstavbu nového nájezdu na dálnici včetně komunikace na silnici do Středokluk. Předpoklad výstavby je rok 2025. Nyní probíhá hodnocení vlivu na životní prostředí (EIA) a začíná se chystat žádost o územní rozhodnutí.

V posledních letech navštívili obec různí developeři a realitní agenti, kteří řešili možnost výstavby v této lokalitě. Odpověď obce byla vždy: „NE, dokud nebude nový nájezd na dálnici“. Vždy se situace na chvíli uklidnila. První výraznější tlak začal v roce 2017. Majitelé pozemků přišli s plánem výstavby distribučního centra, kde jsme napočítali parkovací stání pro 60 dodávek. Naše odpověď byla stejná. Po obecní cestě vás dobrovolně nepustíme za žádnou cenu, jelikož by stavba svým negativním vlivem zasáhla nejen obec Středokluky, ale i Kněževes a Dobrovíz. Toto bylo stanovisko nejen starosty, ale celého zastupitelstva, které o této situaci jednalo. Vlastníci pozemků hledali další možnosti příjezdu. Jako první jednali se společností Meskar spído, ale naštěstí mezi stávající komunikací a zamýšleným pozemkem leží několik desítek metrů půdy s vysokou ochranou bez možnosti výstavby (dokud nebude schválený územní plán).

V únoru 2019 se starosta dozvěděl o pokračování v přípravách tohoto záměru. Získal plánek a informace k záměru společnosti PPL vypracovaný projektantem společností INGPRO Praha se záměrem výstavby distribučního centra s odhadem 120 – 160 dodávek v denním provozu i o víkendu, cca 10 kamionů denně a nespecifikovaným počtem osobních aut zaměstnanců této společnosti. Příjezd je předpokládán přes areál společnosti Porr a dále na obchvat Dobrovíze (ovšem kamiony a osobní doprava by musely jezdit přes Středokluky a Kněževes). Starosta okamžitě oslovil společnost Porr a proběhlo několik jednání se zodpovědnými osobami.

Společnost PPL oslovila Porr s nabídkou spolupráce. Avšak dosud nepředložila akceptovatelný návrh, jak by průjezd přes betonárku měl probíhat. Jednání stále probíhají (20.3. 2019). V areálu musí vyřešit velké množství problémů a rizikových situací. Obec si samozřejmě uvědomuje, jak velký vliv by navýšení dopravy mohlo mít pro obce Středokluky, Kněževes i Dobrovíz a dělá vše proto, aby tato stavba nevznikla, alespoň dokud nebude vybudován nový nájezd na dálnici D7. Hledá důvody, jak této stavbě zabránit, komunikuje se společností Porr, která je dnes klíčem k uzavření jediné možné příjezdové cesty. Obec také v žádném případě nepřipustí jakékoli využití obecní polní cesty k výstavbě tohoto areálu.

V březnu starosta oslovil občany Nových Středokluk s upozorněním na tento projekt s cílem vyvíjení tlaku na společnost Porr. Reakcí je nově vytvořená petice, jejíž je cílem bránit v této výstavbě. Na této stránce naleznete více: http://novestredokluky.cz/distribucni-centrum/.

Obec bude nadále dělat vše, co je v jejích silách, aby ochránila občany před nadměrnou dopravou.