Obec Středokluky Středokluky | Nové Středokluky | Černovičky Obec Středokluky

Příčiny optimalizace SOŠ

Tato stránka slouží jako rozcestník informací týkajících se optimalizace Středních škol ve Středoklukách. Tedy sloučení střední školy Stanislava Kubra s dalšími školami. V budoucnu se stane jedou ze stránek "Středowiki".

Události posledních 5 let

Srpen 2016 - Ukončení činnosti ubytovny v areálu střední školy
31. srpna 2016 - 31. března 2017  - Pověřena řízením Ing. Čermáková
1. duben 2017 - nástup nového ředitele Mgr. Čížka
27. listopadu 2018 - vznik Poradního orgánu radního pro oblast školství
21. říjen 2019 - činnost "poradního orgánu" ukončena
13. březen 2020 - Návrh optimalizace včetně zprávy (Kubrovka prakticky nejhorší škola v kraji)
16. listopad 2020 - Zvolena nová krajská rada, která je jiná než předchozí
5. leden 2021 - doporučení sloučení škol Výborem pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Středočeského kraje
26. ledna 2021 - schůzka radního pro školství se starostou a místostarostou - oznámení, že škola bude zrušena a odpor je marný (i tak se obec pokusila).
Tomuto jednání předcházelo jednání radního s ředitelem střední školy, který se dozvěděl totéž, co obec.
3. února 2021 - pracovní porada zastupitelů k nově vzniklé situaci
16. únor 2021 - jednání radního kraje se řediteli slučovaných škol za přítomnosti p. Čížka a mistra, kde řediteli bylo oznámeno sloučení a navržen další postup.
17. února 2021 - obec probírá toto téma na veřejném jednání zastupitelstva, kde poprvé veřejně informuje o záměru kraje.
9. března 2021 - internetová petice "My níže podepsaní (...)"
11. března 2021 - Rada Středočeského kraje schvaluje sloučení škol
29. března 2021 - Zastupitelstvo jedná o sloučení středních škol
31. března 2021 - Radní pro školství Středočeského kraje na jednání Zastupitelstva obce Středokluk promluví o dalším postupu a vysvětlí důvody.

Poradní orgán radního pro oblast školství

Poradní orgán radního pro oblast školství a návrh řešení (optimalizační komise) zřízen Usnesením č. 054-36/2018/RKO dne 19. 11. 2018.

Předmět jednání: Sloučení gymnázií v Čelákovice a Brandýs nad Labem a středních škol v Kolíně a Českém Brodě - Liblici.
OK_zapis_27-11-2018

21.3. 2019

Předmět jednání: Stanovení způsobů a kritérií pro optimalizaci škol a seznam škol, kterých by se to týkalo.

Z diskuze: Bc. J. Chuchler – počet škol na výjimku – 8 – výše vynaložených finančních prostředků 5,2 mil; na normativ nedosahuje 40 škol – výše finančních prostředků na dofinancování – 21 mil, do konce roku přes 30 mil;

OK_zapis_21-3-2019

15.4.2019

Předmět jednání: Stanovení kritérií

Z diskuze: již výše uvedeno (p. P. Halada) – 1) naplněnost školy vzhledem k reálné kapacitě - 5%, 2) škola funguje poslední 3 roky ve výjimce - 10%, 3) kvalita výchovně vzdělávacího procesu - 15%, 4) geografická blízkost škol - 15%, 5) zachování dobré dostupnosti škol pro veřejnost - 15%, 6) snížení počtu škol v okrese, ale zachování vzdělávací nabídky v okrese - 15%, 7) řešení neuspokojivé kvality stavu budov - 10%, 8) využití krajských budov pro jiné účely – 5%, 9) úspora provozních nákladů - 10%;

17. 6. 2019

Předmět jednání: Pokračování - bez výsledku

OK_zapis_17-6-2019

21. 10. 2019

Předmět: Návrh na zrušení komise.

Komise byla tímto zrušena.

Návrh optimalizace sítě středních škol zřizovaných Středočeským krajem (2020)

13. 3. 2020

ZSK_navrh_optimalizace

ZSK_optimalizace_duvodova_zprava

Výstupy:

"Návrh optimalizace sítě středních škol byl zpracován na základě následujících kritérií:
1) Naplněnost škol – počet žáků školy porovnán s reálnou kapacitou školy
2) Vzdělávací nabídka – síť škol z hlediska struktury vyučovaných oborů v rámci okresů a měst
3) Kvalita vzdělávání – stanoveno skrze výsledky maturitních zkoušek u dotčených škol (podíl neúspěšných při MZ 2019)."

"Vlivem demografických změn je v současnosti kapacita většiny středních škol vyšší, než odpovídá reálným potřebám, a to i přesto, že počet žáků SŠ od svého minima v minulých letech pomalu narůstá. Průměrná aktuální naplněnost středních škol je 67 %. Údaje jsou přibližné, neboť i stanovení reálné kapacity subjektu (subjektem) nemusí být přesné a neměnné. Zhruba v polovině okresů (Kolín, Mělník, Praha-východ, Praha-západ, Rakovník) se objevuje kombinace nízké naplněnosti školy (30 až 50 %)
4
a současně podprůměrným počtem žáků školy (počet žáků školy je nižší než 150). Některé původně velké školy vykazují nízkou naplněnost (kolem 50 %), ale počet žáků školy je vůči ostatním školám dostatečný."

(dokument pokračuje)

" Nejnižší průměrný počtu žáků ve třídě
Školská legislativa (vyhláška č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři) stanovuje limit pro nejnižší průměrný počet žáků ve třídě. Školy, které nedosahují v průměrném počtu žáků ve třídách stanovenou hodnotu (17 žáků), žádají zřizovatele o výjimku, resp. poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu zřizovatele, které jsou kompenzací za normativní nedostatek způsobený malým počtem žáků ve škole. Zřizovatel v takovém případě dotuje činnost málopočetné školy.
 Schválené výjimky z nejnižšího průměrného počtu žáků ve třídě SŠ (školní rok 2019/2020) – bez speciálních škol:
1) Česká zahradnická akademie Mělník - střední škola a vyšší odborná škola, příspěvková organizace
2) Gymnázium, Čelákovice, J. A. Komenského 414
3) Integrovaná střední škola Stanislava Kubra, Středokluky, Školská 105
4) Integrovaná střední škola, Jesenice, Žatecká 1
5) Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kralupy nad Vltavou, Cesta brigádníků 693"

 

"Závěrem lze dodat, že optimalizace by neměla být chápána pouze jako úprava sítě oborů nebo úprava sítě škol z pohledu zřizovatele, ale měla být chápána zejména jako dynamický proces změn a schopnosti školy reagovat na měnící se vývoj společnosti, na nové požadavky a potřeby žáků. „Optimální škola“ by měla být otevřená a živá, schopná vnitřních změn a neustálého vývoje. Měla by tak činit aktivně, samostatně a za vydatné pomoci svého zřizovatele."

Jednání Zastupitelstva obce Středokluky dne 17. 2. 2021

Na jednání Zastupitelstva obce Středokluky dne 17. 2. 2021 byl projednán bod č. 8 Kubrova střední škola (text ze zápisu)

http://stredokluky.cz/zo210217/

Starosta a místostarosta se zúčastnili jednání s radním pro školství Středočeského kraje panem Váchou. Bylo jim oznámeno, že střední škola ve Středoklukách pro svůj nízký počet žáků a špatný stav areálu bude sloučena s jinými školami. Protesty ze strany obce nenašly živnou půdu, ani návrhy o pomoc obce při obnově budov (odkup nepotřebného majetku a převzetí a rekonstrukce školní kuchyně) O zrušení školy se jednalo dle slov radního již několikrát a rozhodnutí je definitivní.

Radní oznámil, že by chtěl areál přednostně nabídnout obci, pokud o něj bude mít zájem.

Zastupitelé se shodli, že areál je součástí obce a je nutné udělat vše, co bude v našich silách k jeho získání. Nejdůležitější je pro nás školní kuchyně, která je potřebná pro provoz základní i mateřské školy (tento požadavek byl formulován už během setkání s panem radním Váchou, který tento požadavek akceptoval jako oprávněný vzhledem k uvedeným důvodům) a budova před sokolovnou.

Pokud by obec tento areál získala, připraví samozřejmě rozsáhlý dlouhodobý plán jeho využití. Předpokládáme, že by areál pomohl primárně řešit kapacitní problémy základní školy. Nejzazší kapacitní limit ZŠ Středokluky je 250 žáků – momentálně má ZŠ přihlášeno 213 žáků. Odcházející ročníky mají méně žáků než nastupující. Hrozí i nutnost druhé 6. třídy. Škola má malé třídy a nedostatek kabinetů i odborných tříd. Nízká je také kapacita družiny.

Dále se chystá spolupráce se ZUŠ Buštěhrad a chybí zázemí i pro další kroužky. Možné je i rozšíření mateřské školy nebo otevření přípravné třídy.

Areál sousedí se základní školou, sokolovnou, bytovým domem i sportovním areálem fotbalového hřiště. Přiléhá ke čtyřem ulicím.

V tuto chvíli nevíme přesně, jaké budovy jsou v areálu, v jakém jsou stavu ani jejich budoucí využití. Spolu se Středočeským krajem jednáme o dotaci s MŠMT.

Pokud bude chtít obec jednat, dalším postupem bude zhodnocení stavu areálu, hodnoty areálu, využitelnost budov a další. Obec chce zachovat areál školy jako součást veřejných ploch obce.

Tato jednání budou mít vliv na několik běžících či plánovaných projekcí – centra obce Středokluky (řešení Školské ulice a přilehlých ploch, zasedací místnosti nebo přesun úřadu), rekonstrukce ulice V Chaloupkách, rekonstrukce č.p. 68 (bytový dům), rekonstrukce fotbalového hřiště a kabin, rekonstrukce základní školy – obou stupňů (projekt nové šatny a dalších již započatých projektů se tato situace nedotkne).

 

Na jednání s panem radním Váchou padl z jeho strany dotaz na to, jak se obec případně postaví k lidem, kteří v dotčených budovách bydlí, a jak by se zachovala v případě, že by se budovy dostaly do majetku obce. Obec nezná stav objektů, neví, jak vypadají byty ani jaká je jejich obsazenost. Jejich rekonstrukce bude probíhat postupně dle priorit obce a dotačních příležitostí. Radnímu bylo sděleno, že podobá podobná situace nastala v případě rekonstrukce MŠ a obec nikoho nenechala na ulici.

 

Usnesení č. 21/ZO/09: Zastupitelstvo obce Středokluky pověřuje Ing. Jaroslava Paznochta, RNDr. Ladislava Kuchaře Ph.D. a Ing. Jana Petrů k jednání o nákupu areálu Střední školy a odborného učiliště Stanislava Kubra od Středočeského kraje.

Hlasování: Pro: 7                   Proti: 0            Zdrželi se: 0

USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO

Obec následně zaslala dopis na Středočeský kraj:

Vážený pane radní,

 

oznamujeme Vám, že na jednání Zastupitelstva obce Středokluky dne 17. února 2021 byli pověření RNDr. Ladislav Kuchař, PhD., Ing. Jan Petrů a Ing. Jaroslav Paznocht k dalšímu jednání ohledně případného odkupu areálu střední školy ve Středoklukách.

„Kubrova škola“ by mohla oslavit v roce 2023 sto let od svého vzniku. Jedná se o nedílnou součást života obce. Stala se doslova osudem spousty místních. Bohužel víme o dlouhodobě špatném stavu budov, o nedostatku žáků a dalších problémech. Přesto nás velice mrzí rozhodnutí o jejím zrušení.

Areál je srdcem naší obce. Její rozvoj je pro budoucnost Středokluk naprosto zásadní. Historické budovy jsou symbolem naší obce. Areál je ze všech stran obklopen obecním majetkem (ZŠ, bytový dům, fotbalové hřiště), přiléhá ke 4 ulicím. Budova č.p. 105 je neoddělitelně spojena se sokolovnou, hlavním a jediným kulturním i sportovním sálem v obci. Spolu tvoří jeden celek a symbol podpory našich předků celému projektu školy. Mimochodem areál střední školy zhruba ze třetiny leží na pozemcích, které minulý režim neprávem odebral TJ Sokol Středokluky.

Všichni si dobře uvědomujeme, že nákup celého areálu by byl pro naši obec velké sousto, přesto doufáme ve spravedlivé jednání o jeho ceně a věříme, že se nakonec vše podaří ke spokojenosti obou stran.

Dovoluji si upozornit na pozemek č.p. 53/6 v k.ú. Středokluky, LV 229, který je nyní vlastněn státem a právo hospodaření na něm má „Střední odborné učiliště zemědělské“.

Dále Vás žádám o přednostní jednání o budově č.p. 106. Nachází se zde školní kuchyně včetně jídelny, kterou z větší části využívá naše základní škola s více než 200 žáky, mateřské školy ve Středoklukách i Kněževsi s dalšími 100 žáky. Bez jídelny bychom naši základní školu mohli rovnou zavřít. Máme zájem převzít celý provoz včetně zaměstnanců.

S blížícím se dokončením územního plánu i přibývání obyvatel v naší obci i okolí také cítíme tlak na kapacitu základní (ve školském obvodě ZŠ jsou Běloky, Číčovice, Kněževes a Hostouň pro druhý stupeň, ale školu navštěvují také děti z Dobrovíze, Zákolan a dalších) i mateřské školy (ve školském obvodě také Běloky a Číčovice). Proto je také v návrhu územního plánu celý areál plánován nadále jako veřejná občanská vybavenost.

Doufáme, že případný konec střední školy ve Středoklukách naší obci neuškodí, ale naopak nám pomůže společně najít „Kubrovce“ novou budoucnost a vrátí lesk, který díky „dobré“ péči ztratila.

Žádám Vás tímto také o další termín jednání, kdy bychom mohli začít řešit formální náležitosti a praktickou stránku této transakce.

Děkujeme Středočeskému kraji, že nám umožnil přednostní jednání.

Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost

Zápis z jednání Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost - 5. 1. 2021

Zápis zde (PDF)

"Usnesení č. 05-01/2021/VVVZ ze dne 5. 1. 2021
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost po projednání
d o p o r u č u j e radnímu pro oblast vzdělávání a sportu Mgr. M. Váchovi zahájit jednání
o optimalizaci škol
HLASOVÁNÍ: PRO: 11 PROTI: 0 ZDRŽELI SE: 3
SCHVÁLENO"

Dostupný také zde: https://www.kr-stredocesky.cz/web/14432/371

Rada Středočeského kraje

Usnesení č. 050-12/2021/RK ze dne 11.3.2021

rozhodnutí rady 210311 (PDF)

Které doporučuje Zastupitelstvu Středočeského kraje sloučení středoklucké střední školy.

O sloučení škol se bude jednat

Na jednání Zastupitelstva Středočeského kraje - bod 22

KUSK0C0RWCO7 Navr ený program zasedání ZK 29.3.2021 do RK p ípr (PDF)

viz také kr-stredocesky.cz

Důvodový materiál je zde: Materiál rada 29-3-2021 (PDF)

 

Jednání Zastupitelstva Středočeského kraje dne 29. 3. 2021

Navržený program Navržený program zasedání ZK 29.3.2021 (PDF)

Zápis z jednání s vedením střední školy: Zápis z projednání organizační změny (PDF)

Podklady zde: https://www.kr-stredocesky.cz/web/14432/360

Návrh usnesení včetně důvodové zprávy zde: Návrh usnesení + důvodová zpráva (PDF)

Výroční zprávy střední školy ve Středoklukách

Inspekční zprávy o kontrolách ve škole naleznete zde:
https://www.csicr.cz/cz/dokumenty/inspekcni-zpravy?d=3012

Výroční zprávy:

Výroční-zpráva-2016-2017 (PDF)

Výroční-zpráva-2017-2018 (PDF)

Výroční-zpráva-2018-2019 (PDF)

Výroční-zpráva-2019-2020 (PDF)

 

Zdroj: https://www.sos-stredokluky.cz/vyrocni-zpravy/

 

Z výročních zpráv dostupných na webu SŠ:

 

Počty žáků ve škole
Školní rok Kapacita

rejstříková

Kapacita reálná Počet žáků na začátku školního roku Přijato během roku
Celkem Maturitní Výuční list
Denní Distanční Denní
2016/17 463 300 226 102 84 40 15
2017/18 463 300 157 76 47 34 8
2018/19 463 300 110 58 23 29 1
2019/20 463 300 81 35 16 30 5

 

Naplněnost školy
Školní rok Naplněnost - reálná kapacita Naplněnost - rejstříková kapacita Průměrný počet žáků ve třídě
Denní Dist.
2016/17 49% 75% 15,8 10,5
2017/18 34% 52% 13,75 6,7
2018/19 24% 37% 14,66 4,6
2019/20 17% 27% 5,41 5,3

Pozn.: Některé třídy v rámci ročníku byly spojovány na společné předměty.

Přijímací řízení
Školní rok Přijato z toho výuční list
2016/17 29 9
2017/18 14 14
2018/19 21 6
2019/20 38 7

 

Maturitní zkoušky
Školní rok Prospěl s vyznamenáním Prospěl Neprospěl %
2016/17 0 15 21 42%
2017/18 0 6 9 40%
2018/19 2 6 13 38%
2019/20 0 9 16 36%
2 36 59 38%

Pozn.: V roce 2018 nebyly vypsány přijímačky do maturitních oborů.

Kontroverze posledních let

 1. Ubytovna - do léta 2016 v areálu střední školy byla provozována nelegální ubytovna. V nezkolaudovaných prostorech (např. sklepy, učebny apod.) bydlelo nespecifikované množství lidí. Tyto osoby jste mohli potkávat například před samoobsluhou. Dle vyjádření ředitele tyto prostředky využívali k financování školy.
  Pracovníci základní školy si na tuto situaci často stěžovali (opilí lidé v okolí kuchyně, u jídelny se sušilo spodní prádlo, pohybovali se podezřelí lidé).
  Středočeský kraj po zjištění stavu na svoji školu poslal hygienu a stavební úřad. Tehdejší ředitel skončil. Pozůstatky jsou zde vidět dodnes.
  To jak celý proces proběhl ukazuje, že do návštěvy krajského radního nikdo ze zaměstnanců nebo obyvatel školy s tímto ostudným stavem neměl asi problém, protože nevyvinul snahu o nápravu.
 2. Kácení stromů - nový ředitel školy z hygienických a bezpečnostních důvodů nechal téměř najednou vykácet téměř všechny stromy v areále. Výsledek můžete vidět na lavičkách u ZŠ.
  Obec si myslí, že nebyla splněna oznamovací povinnost. Odpad z tohoto kácení byl uložen na obecní deponii. Oproti dohodě o "pár větví" se jednalo o několik kubíků dřeva, které nešlo dobře spálit.
 3. Osazení historické budovy plastovými okny - Původní historické budovy střední školy jsou velice zanedbané. Přesto patří mezi nejcennější ve Středoklukách. Pan ředitel Čížek nechal v jedné budově nahradit veškeré původní výplně v přízemí nevhodnými plastovými okny.
  Když toto téma bylo řešeno na jednání Zastupitelstva obce Středokluky, obyvatelka jednoho z domů hájila školu, že vedení školy má "jiné estetické cítění".

Vztah střední školy a obce v posledních 6 letech

 1. Předchozí vedení obce dohodlo se střední školou, že žáci našich škol budou využívat jídelnu a kuchyni střední školy. Následovalo několik let dohadování o kvalitě jídel a několik snah rodičů o změnu. V posledním roce se situace mírně uklidnila.
  V létě 2020 oznámil ředitel SŠ, že budou kuchyni rekonstruovat. Ale na 300 obědů, což je kapacita jejich školy. V případě jejího naplňování postupně přestanou vařit pro příspěvkové organizace obce. Toto téma bylo několikrát otevřeno na zastupitelstvu obce.
  Spojení kuchyně vedení obce považovalo za funkční a ekonomické, už protože zhruba 80 % jídel kuchyně vařila pro ZŠ Středokluky  a MŠ Středokluky a Kněževes.
  Po nástupu nového ředitele proběhlo několik malých sporů o využití jídelny. Obec loni zakoupila lavice s háčky a situace se celkem stabilizovala, i přes nutnost úprav rozvrhu v ZŠ.
 2. Mateřská škola - přechodná ředitelka paní Čermáková pomohla obci v kritické situaci v roce 2016, kdy jsme v mateřské škole objevili dřevomorku. Pronajala nám třídy v blízkosti dílen.
  V těchto třídách byly ještě postele a sprchové kouty po ubytovně, ale díky vypětí členů pracovní čety a zaměstnanců školky se podařilo připravit jakž takž vhodné prostředí.
  Za to je obec tehdejšímu vedení velice vděčná.
 3. Klubík - v areálu působil klub pro děti a jejich rodiče, bohužel musel areál opustit (působí nyní v družině ZŠ na Starém vrchu).
 4. Zahradnické výpomoci - v dřívějších letech studenti střední školy připravovali truhlíky na okna obecního úřadu nebo obdělávali záhony. Později jsme občas zakoupili nějakou výzdobu. V posledních letech spolupráce neprobíhá.
 5. Obec několikrát řešila drzé chování žáků vůči zaměstnancům nebo parkování na revizním vstupu do vodovodu nebo zákaze vjezdu. Občas se objevilo vandalství, ale aktéry mohou být klidně i místní děti.
  Všechny tyto problémy ubývaly s ubývajícím počtem žáků.