Obec Středokluky Středokluky | Nové Středokluky | Černovičky Obec Středokluky

Odpady

Poplatek za osobu nebo neobydlenou nemovitost v roce 2019 zůstává 500 Kč.

Mapa kontejnerových stání je dostupná v aplikaci http://gobec.cz/stredokluky po zaškrtnutí pasportu odpadů na levé straně.

Odpady dle financování - kompletní vyúčtování

Odpady dle financování

Tabulka vyúčtování nákladů za odpady 2014-18 (XLSX)

Vyúčtování nákladů na likvidaci všech druhů odpadů na území obce v letech 2014-18
Rok 2018 2017 2016 2015 2014
A Platba za svoz netříděného komunálního odpadu          818 602 Kč          790 367 Kč          812 446 Kč          783 567 Kč          761 819 Kč
B Velkoobjemný komunální odpad           89 700 Kč           59 225 Kč           50 600 Kč           61 042 Kč           64 251 Kč
BIOodpad - kontejner           41 382 Kč           44 649 Kč           31 581 Kč           22 869 Kč  x
BIOodpad - nadstandardní nádoby          108 039 Kč          107 131 Kč           86 381 Kč           94 876 Kč  x
C BIOodpad          149 421 Kč          151 780 Kč          117 962 Kč          117 745 Kč          103 367 Kč
D Tříděný odpad – sklo, plasty, papír          390 557 Kč          310 125 Kč          284 037 Kč          276 807 Kč          298 070 Kč
E Nebezpečný odpad           24 751 Kč           25 600 Kč           35 121 Kč           15 889 Kč           16 616 Kč
F CELKEM       1 473 031 Kč       1 337 097 Kč       1 300 166 Kč       1 255 049 Kč       1 244 123 Kč
G Náklady na svoz netříděného odpadu (A+B)          908 302 Kč          849 592 Kč          863 046 Kč          844 609 Kč          826 070 Kč
H Výběr za sběr, svoz a likvidaci odpadů od občanů (za komunální odpad)          522 625 Kč          515 675 Kč          505 545 Kč          493 375 Kč          492 340 Kč
I Výběr za nadstandardní svoz BIOodpadů od občanů           88 800 Kč           89 200 Kč           83 200 Kč           81 050 Kč           75 620 Kč
J Zpětná platba od EKO – KOMu za třídění odpadu          174 874 Kč          152 250 Kč          145 817 Kč          170 489 Kč          193 274 Kč
K CELKEM          786 299 Kč          757 125 Kč          734 562 Kč          744 914 Kč          761 234 Kč
L DOPLATEK Z ROZPOČTU OBCE ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD (G-H)          385 677 Kč          333 917 Kč          357 501 Kč          351 234 Kč          333 730 Kč
M Výdaje za systém sběru a likvidace odpadů v obci (F-K)          686 732 Kč          579 972 Kč          565 604 Kč          510 136 Kč          482 889 Kč
N Počet obyvatel obce             1 150 Kč 1116 1061 1042 1041
O Náklady na osobu za likvidaci komunálního odpadu (G/N)                790 Kč                761 Kč                813 Kč                811 Kč                794 Kč
P Platba za sběr, svoz a likvidaci komunálního odpadu:  500,- Kč/os. 500,- Kč/os. 500,- Kč/os. 500,- Kč/os. 500,- Kč/os.
Obec doplácí na každého občana za komunální odpad (O-P)                290 Kč                261 Kč                313 Kč                311 Kč                294 Kč
Platba za nadstandardní svoz a likvidaci BIOodpadu je stanovena ve výši 400,-/nádoba 120l 400,-/nádoba 120l 400,-/nádoba 120l 400,-/nádoba 120l 400,-/nádoba 120l
Platba za nadstandardní svoz a likvidaci BIOodpadu je stanovena ve výši 800,-/nádoba 240l 800,-/nádoba 240l 800,-/nádoba 240l 800,-/nádoba 240l 800,-/nádoba 240l

Odpady dle váhy

Tabulka - váha 2011 - 16 (xls)

kategorie odpadu katalogové č. odpadu název druhu odpadu množství odpadu (tuny)
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Ostatní 200301 Směsný komunální odpad 292,528 283,3444 278,2819 298,6181 296,587 305,629 285,1414
Ostatní 150101 Papírové a lepenkové obaly 18,817 19,5389 18,4824 19,0338 18,5595 18,466 21,5359
Ostatní 150102 Plastové obaly 20,094 21,2760 22,2969 21,1586 16,7935 19,918 17,3365
Ostatní 150107 Skleněné obaly 21,647 22,9530 22,8985 23,1141 22,6787 19,753 21,8665
Ostatní 200201 Biologicky rozložitelný odpad 55,920 62,4740 72,3941 71,3383 113,39 141,725 141,4617
Ostatní 170604 Izolační materiály neuvedené pod čísly 170601 a 170603 1,320 0,2000 0 0 0
Ostatní 190801 Shrabky z česlí 0,120 0,1049 0,1057 0,1108 0,19 0,21
Ostatní 200110 Oděvy 1,1590 1,1310 4,8880 1,374 1,6068
Nebezpečný 200127 Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice obsahující neb.látky 1,080 0,9010 0,7840 1,078 0,634 1,367 1,234
Nebezpečný 130208 Jiné motorové, převodové a mazací oleje 0,170 0,1050 0,0400 0,084 0,099 0,111 0,182
Nebezpečný 150110 Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné 0,111 0,1050 0,0600 0,052 0,049 0,142 0,173
Nebezpečný 160507 Vyřazené anorganické chemikálie, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky 0,068 0,0410 0,0510 0,048 0,023 0,052 0,072
Nebezpečný 200131 Nepoužitelná cytostatika 0,018 0,0150 0,0030 0,004 0,01 0,013 0,007
Nebezpečný 200135 Vyřazené elektrické a elektronické zařízení obsahující nebezpečné látky 0,200 0,1750 0,1250 0,05 0 0
Nebezpečný 200123 Vyřazená zařízení obsahující chlorfluoruhlovodíky 0,110 0,2750 0,0550 0,055 0 0
Nebezpečný 170904 Smíšený stavební a demoliční odpady 39,6400 0 0
Nebezpečný 160103 Pneumatiky 0,18 1,38 0
Ostatní 200307 Objemný odpad 23,98 21,94 34,15
Ostatní 150105 Kompozitní obaly 0,0462 0,049 0,0451
Ostatní 170504 zemina, kamení 80 0
Celkem 412,203 451,148 416,737 435,945 499,229 530,729 525,0219