2016-7 A Návrh řešení rekonstrukce komunikace Na Ovčíně

publikováno 3. 3. 2017

V roce 2016 zadala obec zakázku na řešení povrchů komunikací a odvod dešťové vody v lokalitě Na Ovčíně.

Záměrem bylo (a stále je) vyřešit povrchy nejzanedbanější komunikace v obci. Tato komunikace nikdy neměla zpevněný povrch a v době dešťů se stává odvodňovacím korytem pro širokou oblast Ovčína a části Parcel.

Projekt počítá s povrchem ze žulových odseků na vozovce a podobný materiál v případě vjezdů (jedná se o součást památkové zóny) a povrchovým korytem v jedné větvi, které bude navazovat na dešťovou kanalizaci, dále se snažíme o přesun veškerých sítí pod zem, případné dokončení vodovodu a rozmístění nových sloupů veřejného osvětlení, popř. příprava pro nový rozhlas. Při akci budou opraveny také související zídky.

27. dubna proběhlo jednání s vlastníky nemovitostí přiléhajících k této komunikaci. Došlo k mírné korekci a vynechání vsakovacích nádrží.

Nyní dochází k úpravám projektu a začne příprava žádosti o stavební povolení. Toto tedy není konečná verze.

Realizace je plánována na podzim 2017, avšak vzhledem k zdlouhavosti jednání s firmou ČEZ  a nákladnosti může být posunuta na další rok.

Brzy budou následovat projekce kompletních rekonstrukcí v ulicích Pod Sedličkami, Na Sedmerkách, Nové Středokluky a další.